Ξ “KLM, una centuria de historia” Ξ

AW-KLM100JAAR.pngAW | 2019 10 07 15:42 | AVIATION HISTORY

KLM

KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ
1919—7 OCTUBRE—2019

438px-KLM_logo.svg.pngKLM una centuria de historia

En 1919, se fundó KLM Royal Dutch Airlines. KLM es, por lo tanto, la aerolínea más antigua del mundo que todavía opera bajo su nombre original. Únase a nosotros para mirar hacia atrás en los eventos monumentales que tuvieron lugar durante un siglo KLM.

7 Octubre 1919

“Royal Dutch Airlines para los Países Bajos y las Colonias”, como se llamaba entonces, Los fundadores son un grupo de inversores que le pidieron a Albert Plesman que se hiciera cargo de la supervisión diaria del negocio. Plesman luego sería nombrado Director de KLM.

A través de la historia la KLM Royal Dutch Airlines festeja su centésimo anivrsarios hoy 7 Octubre 2019, convirtiéndose en la aerolínea más antigua del mundo. Airgways® por medio de Airgways.com le obsequia un poster con algunas aeronaves de la línea de aviones que empleó la gloriosa KLM. Descubra por usted mismo que aeronaves utilizó para unir lasa rutas del mundo. En la actualidad la KLM reafirma su glorioso pasado continuando a través de la próxima centuria. ¡Felicitaciones KLM!AW-Icon AW001

AW-KLMFlying100.png

Ξ “KLM, a century of history” Ξ

KLM

KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ
1919—7 OCTOBER — 2019

 

giphyKLM a century of history

In 1919, KLM Royal Dutch Airlines was founded. KLM is, therefore, the oldest airline in the world that still operates under its original name. Join us to look back at the monumental events that took place during the KLM century.

October 7, 1919

“Royal Dutch Airlines for the Netherlands and the Colonies”, as it was called then, the founders are a group of investors who asked Albert Plesman to take over the daily supervision of the business. Plesman would later be appointed Director of KLM.

Throughout history the KLM Royal Dutch Airlines celebrates its hundredth anniversary today October 7, 2019, becoming the oldest airline in the world. Airgways® through Airgways.com gives you a poster with some aircraft of the line of aircraft used by the glorious KLM. Discover for yourself which aircraft used to link the routes of the world. Today, the KLM reaffirms its glorious past by continuing through the next century. Congratulations KLM!AW-Icon AW001

AW-KLM-Fokker-FXX.jpg

Ξ ,,KLM, een eeuw geschiedenis” Ξ

KLM

KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ
1919 – 7 OKTOBER – 2019

images.pngKLM een eeuw geschiedenis

In 1919 werd ,,KLM Royal Dutch Airlines opgericht”, KLM is daarom de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog steeds onder de oorspronkelijke naam opereert. Bezoek ons ​​en kijk terug op de monumentale gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens een KLM-eeuw.

7 oktober 1919

KLM-SWAN[1].gif,,Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en de Koloniën”, oprichting van de ,,Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappijen voor Nederland en de Koloniën” zoals het toen heette. De oprichters zijn een groep investeerders die Albert Plesman hebben gevraagd het dagelijkse toezicht op het bedrijf over te nemen. Plesman zou later worden benoemd tot directeur van KLM.

Door de geschiedenis heen viert de KLM Royal Dutch Airlines haar honderdste verjaardag vandaag 7 Oktober 2019 en wordt daarmee de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Airgways® via Airgways.com geeft u een poster met van enkele vliegtuigen van de lijn van vliegtuigen die door de glorieuze KLM wordt gebruikt. Ontdek zelf welk vliegtuig vroeger de routes van de wereld verbond. Vandaag bevestigt de KLM haar glorieuze verleden door de volgende eeuw verder te gaan. Gefeliciteerd KLM!AW-Icon AW001

AW-Camera.jpg

 

giphy (1)AW-Klm100

https://klm100.com

 

 

 

AW-Icon WingsΞ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Airgways.com / Klm100.com / Klm.com
AW-POST: 201910071542AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s