Vietravel aerolínea Líder WTA 2022

AW | 2022 09 08 10:14 | AIRLINES / AWARDS

Vietravel Airlines nombrada nueva aerolínea líder de Asia
Alcanza premio World Travel Awards Asia y Oceanía 2022

AW-Vietravel Airlines-01__Isologotype

Vietravel Airlines ha sido galardonada con el premio a la Nueva Aerolínea Líder de Asia en la reciente Ceremonia de Gala World Travel Awards (WTA) Asia y Oceanía 2022 celebrada en Vietnam el 7 de Septiembre de 2022. La excelencia en productos y servicios de Vietravel Airlines durante el primer año de operación llevó al éxito de la aerolínea en el premio, al tiempo que superó a otros dos nominados de Asia en la misma categoría.

«Este es el primer premio para Vietravel Airlines y un hito en nuestra historia, marcando el reconocimiento y la confianza de los clientes y socios de nuestras ofertas y dedicación. Esta es también una premisa importante para que continuemos llevando a cabo nuestra misión de conectar y conquistar destinos más lejanos y más altos en todo el mundo», dijo Vu Duc Bien, Presidente y CEO de Vietravel Airlines.

Graham Cooke, fundador de WTA, en la ceremonia de premiación, al tiempo que felicitó a Vietravel Airlines, agregó: «Esta será la fuerza impulsora para que la aerolínea más joven haga nuevos avances en el viaje de realizar su misión de conectarse, traer amigos internacionales a la belleza de Vietnam y conquistar nuevas tierras con el pueblo de Vietnam».

El premio, apodado «el Oscar de la industria de viajes», es una organización prestigiosa que reconoce, recompensa y celebra la excelencia en todos los sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hospitalidad. Como la quinta aerolínea comercial en Vietnam y la primera aerolínea de viajes en el sudeste asiático, la compañía promueve la cultura, la gente, la historia y las regiones vietnamitas a través de experiencias únicas a bordo de una moderna flota de aviones Airbus A321. Además de las experiencias a bordo, que incluyen guías exclusivos, bocadillos y bebidas inspirados en el sabor local equivalentes a las aerolíneas de 4 estrellas, el sistema de entretenimiento inalámbrico personalizado y un índice de seguridad de vuelo de casi el 100%, Vietravel Airlines se encuentra entre los tres principales en rendimiento a tiempo (OTP) en la industria de la aviación vietnamita.

Acerca Vietravel Airlines

Más de 8.000 horas de vuelo hechos 100% seguros. Con 1.500.000 pasajeros con 92% de factor de ocupación. Una Tasa Promedio de Despegue de OTP del 94.2% en los primeros siete meses de 2022. Conectando dos centros principales, Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, a destinos turísticos populares en todo Vietnam: Phu Quoc, Quy Nhon, Da Nang, Nha Trang, Hue y Da Lat en 2021. Después de centrarse en la promoción de los principales destinos turísticos de Vietnam en el primer año, Vietravel Airlines está expandiendo sus rutas de vuelo desde Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi a Bangkok (Tailandia), Busan e Incheon (Corea), Singapur, Taipei (Taiwán) a finales de 2022.

Vietravel Leading Airline WTA 2022

Vietravel Airlines named Asia’s new leading airline
Awarded World Travel Awards Asia and Oceania 2022

AW-Vietravel Airlines__004

Vietravel Airlines has been awarded the New Leading Airline in Asia award at the recent World Travel Awards (WTA) Asia and Oceania 2022 Gala Ceremony held in Vietnam on September 7, 2022. The excellence in products and services of Vietravel Airlines during the first year of operation led to the airline’s success in the award, while also beating two other nominees from Asia in the same category.

«This is the first award for Vietravel Airlines and a milestone in our history, marking the recognition and trust of customers and partners for our offers and dedication. This is also an important premise for us to continue carrying out our mission of connecting and conquer further and higher destinations around the world», said Vu Duc Bien, President and CEO of Vietravel Airlines.

Graham Cooke, Founder of WTA, at the award ceremony, while congratulating Vietravel Airlines, added: «This will be the driving force for the youngest airline to make new advancements in the journey of realizing its mission to connect, bring friends international visitors to the beauty of Vietnam and conquer new lands with the people of Vietnam».

The award, dubbed «the Oscar of the travel industry», is a prestigious organization that recognizes, rewards and celebrates excellence in all key sectors of the travel, tourism and hospitality industries. As the fifth commercial airline in Vietnam and the first travel airline in Southeast Asia, the company promotes Vietnamese culture, people, history and regions through unique experiences on board a modern fleet of Airbus A321 aircraft. In addition to inflight experiences, including exclusive guides, local flavor-inspired snacks and beverages equivalent to 4-star airlines, personalized wireless entertainment system, and a nearly 100% flight safety rating, Vietravel Airlines is It ranks among the top three for On Time Performance (OTP) in the Vietnamese aviation industry.

About Vietravel Airlines

More than 8,000 flight hours made 100% safe. With 1,500,000 passengers with a 92% load factor. An Average OTP Take-Off Rate of 94.2% in the first seven months of 2022. Connecting two major hubs, Hanoi and Ho Chi Minh City, to popular tourist destinations throughout Vietnam: Phu Quoc, Quy Nhon, Da Nang, Nha Trang, Hue and Da Lat in 2021. After focusing on promoting Vietnam’s top tourist destinations in the first year, Vietravel Airlines is expanding its flight routes from Ho Chi Minh City and Hanoi to Bangkok (Thailand), Busan and Incheon ( Korea), Singapore, Taipei (Taiwan) by the end of 2022.

Vietravel Hãng hàng không hàng đầu WTA 2022

Vietravel Airlines vinh danh hãng hàng không hàng đầu Châu Á
Được trao giải thưởng World Travel Awards Châu Á và Châu Đại Dương

AW-Vietravel Airlines__Isologotype

Vietravel Airlines đã được trao giải thưởng Hãng hàng không hàng đầu Châu Á tại Lễ trao giải World Travel Awards (WTA) Châu Á và Châu Đại Dương 2022 vừa qua được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 7 tháng 9 năm 2022. Sự xuất sắc trong sản phẩm và dịch vụ của Vietravel Airlines trong năm đầu tiên của hoạt động đã dẫn đến thành công của hãng hàng không trong giải thưởng, đồng thời đánh bại hai ứng cử viên khác đến từ châu Á trong cùng hạng mục.

«Đây là giải thưởng đầu tiên dành cho Hãng hàng không Vietravel và là dấu mốc lịch sử của chúng tôi, đánh dấu sự ghi nhận và tin tưởng của khách hàng, đối tác đối với những cống hiến và cống hiến của chúng tôi. Đây cũng là tiền đề quan trọng để chúng tôi tiếp tục thực hiện sứ mệnh kết nối và chinh phục xa hơn và các điểm đến cao hơn trên thế giới”, ông Vũ Đức Biên, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vietravel Airlines cho biết.

Graham Cooke, Người sáng lập WTA, tại lễ trao giải, trong khi gửi lời chúc mừng đến Vietravel Airlines, cho biết thêm: «Đây sẽ là động lực để hãng hàng không trẻ nhất có những bước tiến mới trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh kết nối, đưa bạn bè quốc tế đến với vẻ đẹp của Việt Nam và chinh phục những vùng đất mới cùng con người Việt Nam».

Giải thưởng được mệnh danh là «Oscar của ngành du lịch», là một tổ chức uy tín nhằm công nhận, khen thưởng và tôn vinh sự xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực then chốt của ngành lữ hành, du lịch và khách sạn. Là hãng hàng không thương mại thứ năm tại Việt Nam và là hãng hàng không du lịch đầu tiên ở Đông Nam Á, công ty quảng bá văn hóa, con người, lịch sử và vùng miền Việt Nam thông qua những trải nghiệm độc đáo trên đội máy bay Airbus A321 hiện đại. Ngoài những trải nghiệm trên chuyến bay, bao gồm hướng dẫn viên độc quyền, đồ ăn nhẹ và đồ uống mang hương vị địa phương tương đương với các hãng hàng không 4 sao, hệ thống giải trí không dây được cá nhân hóa và xếp hạng an toàn chuyến bay gần 100%, Vietravel Airlines còn được xếp hạng trong ba hàng đầu về Đúng giờ Hiệu quả hoạt động (OTP) trong ngành hàng không Việt Nam.

Về hãng hàng không Vietravel

Hơn 8.000 giờ bay được thực hiện an toàn 100%. Với 1.500.000 hành khách với hệ số tải 92%. Tỷ lệ cất cánh trung bình OTP là 94,2% trong bảy tháng đầu năm 2022. Kết nối hai trung tâm chính là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với các điểm du lịch nổi tiếng khắp Việt Nam: Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế và Đà Lạt vào năm 2021. Sau khi tập trung quảng bá các điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam trong năm đầu tiên, Vietravel Airlines đang mở rộng các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Bangkok (Thái Lan), Busan và Incheon (Hàn Quốc), Singapore, Đài Bắc ( Đài Loan) vào cuối năm 2022.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Worldtravelawards.com / Vietravelairlines.com / Airgways.com
AW-POST: 202209081014AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

EasyJet recibe certificado IEnvA

AW | 2022 09 08 09:00 | AIRLINES / AWARDS

Primer aérea low cost certificación IEnvA Etapa 2
EasyJet compromiso sostenibilidad ambiental

La aerolínea británica low cost EasyJet se ha comprometido a mejorar su impacto ambiental general, incluidos los residuos y las emisiones de carbono, después de recibir la certificación de la Etapa 2 en el programa de Evaluación Ambiental, conocido como IEnvA, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). La aerolínea de presupuesto es la primera aerolínea de bajo costo en recibir la acreditación completa de IATA IEnvA, luego de completar con éxito la implementación, evaluación y certificación de la Etapa 1 de IATA IEnvA a principios de 2022.

«Vemos la sostenibilidad como un problema holístico en easyJet, que va desde la mitigación de nuestras emisiones directas de carbono al volar hasta la gestión del impacto más amplio de nuestras operaciones. Estoy muy contenta de haber logrado esto por primera vez para una aerolínea de bajo costo en todo el mundo, con la acreditación completa de IATA IEnvA que demuestra aún más el compromiso continuo de easyJet de mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental», dijo la Directora de Sostenibilidad de easyJet, Jane Ashton.

EasyJet se unió a la campaña Race to Zero en 2021 respaldada por la ONU destinada a lograr cero emisiones netas de carbono para 2050 y recientemente introdujo un esquema de compensación de carbono para clientes corporativos. La aerolínea también ha introducido nuevos uniformes de tripulación hechos de botellas de plástico recicladas y, según los informes, ha eliminado más de 36 millones de artículos de plástico de un solo uso de sus vuelos.

Un sistema de evaluación reconocido a nivel mundial, IEnvA está estrechamente alineado con la norma internacional ISO 14001 para un sistema de gestión ambiental y fue diseñado para evaluar y mejorar el desempeño ambiental de una aerolínea. EasyJet es el primer miembro no perteneciente a la IATA en participar en el proceso de evaluación voluntaria. El Vicepresidente Senior de Medio Ambiente y Sostenibilidad de IATA, Sebastian Mikosz, dijo: «Estoy especialmente contento de que easyJet se haya asociado con IATA y confíe en nosotros para trabajar con ellos para mejorar aún más sus prácticas de gestión ambiental. La sostenibilidad ambiental es un desafío existencial para toda la industria aérea. IATA se enorgullece de trabajar con sus aerolíneas miembros, pero también con aerolíneas no miembros para introducir prácticas de gestión ambiental de clase mundial en la industria de la aviación».

La acreditación es la última pluma en el límite de sostenibilidad de easyJet, luego de una reciente asociación con la firma de tecnología de aviación Cranfield Aerospace Solutions para desarrollar aviones de cero emisiones impulsados por un sistema de combustible de hidrógeno.

EasyJet receives IEnvA certificate

First low cost airline IEnvA Stage 2 certification
EasyJet commitment to environmental sustainability

AW-EInvA__E2__EasyJet

British low-cost airline EasyJet has committed to improving its overall environmental impact, including waste and carbon emissions, after receiving Stage 2 certification in the Environmental Assessment program, known as IEnvA, from the International Association of Air Transport (IATA). The budget airline is the first low-cost airline to receive full IATA IEnvA accreditation, following the successful completion of IATA IEnvA Stage 1 implementation, assessment and certification in early 2022.

«We see sustainability as a holistic issue at easyJet, ranging from mitigating our direct carbon emissions from flying to managing the wider impact of our operations. I am very pleased to have achieved this for the first time for a low-cost airline. worldwide, with full IATA IEnvA accreditation further demonstrating easyJet’s ongoing commitment to continually improve our environmental performance», said easyJet Chief Sustainability Officer Jane Ashton.

EasyJet joined the UN-backed Race to Zero campaign in 2021 aimed at achieving net zero carbon emissions by 2050 and recently introduced a carbon offset scheme for corporate customers. The airline has also introduced new crew uniforms made from recycled plastic bottles and has reportedly removed more than 36 million single-use plastic items from its flights.

A globally recognized assessment system, IEnvA is closely aligned with the ISO 14001 international standard for an environmental management system and was designed to assess and improve an airline’s environmental performance. EasyJet is the first non-IATA member to participate in the voluntary evaluation process. IATA Senior Vice President Environment and Sustainability Sebastian Mikosz said: «I am particularly pleased that easyJet has partnered with IATA and trusts us to work with them to further improve their environmental management practices. Environmental sustainability is an existential challenge for the entire airline industry. IATA is proud to work with its member airlines, but also non-member airlines to introduce world-class environmental management practices to the aviation industry».

The accreditation is the latest feather in easyJet’s sustainability boundary, following a recent partnership with aviation technology firm Cranfield Aerospace Solutions to develop zero-emission aircraft powered by a hydrogen fuel system.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Easyjet.com / Iata.org / Airgways.com
AW-POST: 202209080900AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

Qatar alcanza ISO45001

AW | 2022 07 25 15:37 | AIRLINES / AWARDS

Obtiene Certificación ISO Sistema Gestión Seguridad y Salud Laboral

AW-Bureau Veritas__ISO45001

AW-Qatar Airways_Isologotype_0001

Qatar Airways ha obtenido la certificación ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, otorgada por Bureau Veritas. La certificación se logró a través de varias medidas preventivas, incluida la implementación de evaluaciones de riesgos, capacitaciones e inspecciones periódicas de cumplimiento. Durante un período de veintiocho días, Bureau Veritas evaluó una serie de criterios antes de otorgar a Qatar Airways Group la norma ISO 45001:2018, incluido un análisis de prueba independiente realizado por ocho auditores en once ubicaciones. La evaluación involucró entrevistas de empleados de la aerolínea durante el período de evaluación para asegurar el cumplimiento con el estándar de la industria.

El Director Ejecutivo de Qatar Airways Group, Su Excelencia el Sr. Akbar Al Baker, dijo: “La seguridad y el bienestar de nuestros empleados es de suma importancia para nosotros, y nuestra nueva ISO 45001:2018 es un testimonio de las enérgicas medidas que hemos tomado. “Hemos reducido de manera demostrable los factores que conducen a lesiones relacionadas con el trabajo y, por lo tanto, hemos mejorado el estilo de vida de nuestros empleados. Qatar Airways es líder en la industria y estamos orgullosos de haber obtenido nuestra 14.ª certificación ISO”.

El grupo de aerolíneas ha sentado un precedente al garantizar la excelencia operativa en todos sus departamentos y filiales. En conjunto, obtuvo múltiples certificaciones ISO que reconocieron su alto desempeño a nivel internacional.

QACC

La filial de catering de Qatar Airways, QACC, ha logrado recientemente su sexta certificación ISO, ISO/IEC 17025:2017 para acreditación de laboratorio, lo que le permite generar resultados de laboratorio admisibles tanto a nivel nacional como internacional. La empresa de catering ha obtenido previamente otras cinco certificaciones, que incluyen: ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 y FSSC 22000 V5.1.

El centro aeroportuario galardonado de Qatar Airways, el Aeropuerto Internacional de Hamad/HIA, ha obtenido cuatro certificaciones ISO, que incluyen: ISO 55001:2014, ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2019 y, más recientemente, ISO/IEC 20000-1:2018.

QAS

La principal organización de asistencia en tierra de la aerolínea, Qatar Aviation Services (QAS), ha logrado dos acreditaciones ISO de sistemas de gestión de calidad para sus servicios operativos de aerolíneas y para sus servicios de gestión de carga, bajo la certificación 9001:2015.

QAS está certificado con la Auditoría de Seguridad de Operaciones Terrestres de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (ISAGO), ISO 9001:2015 y RA3 (Agente Regulado), también es miembro de la Asociación de Manejo en Tierra de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), es proactivamente participando en varios grupos técnicos, como el IATA Ground Handling Automation y el subgrupo relacionado con el control de carga, implementando recomendaciones para mejorar y mejorar los estándares de seguridad en la industria de la aviación.

Qatar achieves ISO45001

ISO Certification Occupational Health and Safety Management

Qatar Airways has obtained ISO 45001:2018 certification for the Occupational Health and Safety Management System, granted by Bureau Veritas. Certification was achieved through various preventative measures, including the implementation of risk assessments, training, and regular compliance inspections.
Over a twenty-eight day period, Bureau Veritas evaluated a number of criteria before awarding Qatar Airways Group ISO 45001:2018, including an independent test analysis conducted by eight auditors at eleven locations. The evaluation involved interviewing airline employees during the evaluation period to ensure compliance with the industry standard.

Qatar Airways Group Chief Executive Officer, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, said: “The safety and well-being of our employees is of the utmost importance to us, and our new ISO 45001:2018 is a testament to the vigorous measures we have taken. “We have demonstrably reduced the factors that lead to work-related injuries and thereby improved the lifestyle of our employees. Qatar Airways is an industry leader and we are proud to have achieved our 14th ISO certification”.

The airline group has set a precedent by ensuring operational excellence in all its departments and subsidiaries. Together, it obtained multiple ISO certifications that recognized its high performance at an international level.

QACC

Qatar Airways’ catering subsidiary, QACC, has recently achieved its sixth ISO certification, ISO/IEC 17025:2017 for laboratory accreditation, enabling it to generate admissible laboratory results both domestically and internationally. The catering company has previously obtained five other certifications, including: ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 and FSSC 22000 V5.1.

Qatar Airways’ award-winning airport hub, Hamad International Airport/HIA, has achieved four ISO certifications, including: ISO 55001:2014, ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2019 and most recently ISO/IEC 20000 -1:2018.

QAS

The airline’s leading ground handling organization, Qatar Aviation Services (QAS), has achieved two ISO quality management system accreditations for its airline operating services and cargo handling services, under 9001:2015 certification.

QAS is certified with the International Air Transport Association (ISAGO) Ground Operations Safety Audit, ISO 9001:2015 and RA3 (Regulated Agent), it is also a member of the International Air Transport Association Ground Handling Association. (IATA), is proactively participating in various technical groups, such as the IATA Ground Handling Automation and the cargo control related subgroup, implementing recommendations to improve and improve security standards in the aviation industry.

قطر تحصل على شهادة ISO45001

حاصل على شهادة ISO لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية

Qatar_Airways_logo.svg

حصلت الخطوط الجوية القطرية على شهادة ISO 45001: 2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية الممنوحة من Bureau Veritas. تم الحصول على الشهادة من خلال تدابير وقائية مختلفة ، بما في ذلك تنفيذ تقييمات المخاطر ، والتدريب ، وعمليات التفتيش المنتظمة للامتثال. على مدار ثمانية وعشرين يومًا ، قام مكتب فيريتاس بتقييم عدد من المعايير قبل منح مجموعة الخطوط الجوية القطرية ISO 45001: 2018 ، بما في ذلك تحليل اختبار مستقل أجراه ثمانية مدققين في أحد عشر موقعًا. اشتمل التقييم على إجراء مقابلات مع موظفي شركة الطيران خلال فترة التقييم لضمان الامتثال لمعايير الصناعة.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ، سعادة السيد أكبر الباكر: “تعتبر سلامة ورفاهية موظفينا ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا ، وشهادة ISO 45001: 2018 الجديدة لدينا هي شهادة على الإجراءات القوية التي نقوم بها. اتخذنا. «لقد قللنا بشكل واضح من العوامل التي تؤدي إلى إصابات مرتبطة بالعمل وبالتالي تحسين نمط حياة موظفينا. الخطوط الجوية القطرية هي شركة رائدة في هذا المجال ونحن فخورون بحصولنا على شهادة الأيزو الرابعة عشرة «.

وضعت مجموعة الخطوط الجوية سابقة من خلال ضمان التميز التشغيلي في جميع إداراتها والشركات التابعة لها. معًا ، حصلت على العديد من شهادات ISO التي اعترفت بأدائها العالي على المستوى الدولي.

QACC
حصلت شركة التموين التابعة للخطوط الجوية القطرية ، QACC ، مؤخرًا على سادس شهادة آيزو ISO / IEC 17025: 2017 لاعتماد المختبرات ، مما مكنها من تحقيق نتائج معملية مقبولة محليًا ودوليًا. حصلت شركة التموين سابقًا على خمس شهادات أخرى ، بما في ذلك: ISO 14001: 2015 ، ISO 22000: 2018 ، ISO 9001: 2015 ، ISO 45001: 2018 و FSSC 22000 V5.1.

حصل مركز المطار الحائز على جائزة الخطوط الجوية القطرية ، مطار حمد الدولي / مطار حمد الدولي ، على أربع شهادات ISO ، بما في ذلك: ISO 55001: 2014 ، ISO / IEC 27001: 2013 ، ISO 22301: 2019 وآخرها ISO / IEC 20000-1: 2018 .

QAS
حصلت الشركة القطرية لخدمات الطيران (QAS) ، الشركة الرائدة في مجال المناولة الأرضية ، على اعتمادين من ISO لنظام إدارة الجودة لخدمات تشغيل خطوط الطيران وخدمات مناولة البضائع ، بموجب شهادة 9001: 2015.

QAS حاصلة على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (ISAGO) تدقيق سلامة العمليات الأرضية ، ISO 9001: 2015 و RA3 (وكيل منظم) ، وهي أيضًا عضو في اتحاد المناولة الأرضية التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، وتشارك بشكل استباقي في مختلف المجموعات الفنية ، مثل أتمتة المناولة الأرضية IATA والمجموعة الفرعية ذات الصلة بمراقبة البضائع ، وتنفيذ التوصيات لتحسين وتحسين معايير الأمن في صناعة الطيران.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Qatarairways.com / Bvna.com / Airgways.com
AW-POST: 202207251537AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

Aerolíneas alcanza premios ambiental

AW | 2022 07 15 19:00 | AIRLINES / AWARDS

Aerolíneas Argentinas ganó tres premios por compromiso ambiental

Aerolíneas Argentinas_Isologotype 2010_Tx

Aerolíneas Argentinas fue reconocida en tres ocasiones por la Alianza SkyTeam. Además, fue finalista en otras dos categorías. Los reconocimientos fueron en el marco de la iniciativa «El Desafío del Vuelo Sustentable», que fue llevada adelante por la alianza de líneas aéreas. Junto a quince aerolíneas miembros de Skyteam se realizaron 22 vuelos con más de 700 innovaciones únicas que permitieron reducir hasta un 15% la emisión de CO2.

La empresa argentina se alzó con tres premios y terminó como finalista en otros dos:

Reducción de emisiones de CO2 en largo recorrido: Aerolíneas Argentinas introdujo modificaciones en el proceso de carga y ocupación de las bodegas haciéndolo más eficiente y reduciendo el consumo por tonelada transportada. También, las reducciones del consumo tienen relación directa con su Programa de Eficiencia en Combustible (PEC), que realiza el seguimiento y análisis de la forma en que se utiliza el combustible en vuelo. Y el concepto de «Free Route Airspace» (FRA) tiene que ver con un sistema de navegación con diferentes puntos de entrada y salida de espacios aéreos con el objetivo de volar directo y mejorar la trayectoria del vuelo en función de la distancia más corta.

Innovación en Cargas: el sector de Cargas incorporó nuevos pallets más livianos que pesan 101 kg, contra los 130 kg que pesaban los anteriores.

El jurado de la consultora internacional Bain&Co valoró el impacto directo que la reducción en peso tiene sobre las emisiones de CO2 y el potencial de implementación en toda la red de vuelos. También, la empresa fue finalista en las categorías de “Reducción de emisiones de CO2 en vuelos de mediano recorrido” y “Reducción de emisiones de CO2 en vuelos de corto recorrido”.

El Presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, dijo que “este tipo de reconocimientos dan cuenta del excelente nivel profesional que tenemos en Aerolíneas Argentinas y del compromiso existente con las convenciones internacionales, el medio ambiente y las innovaciones en materia de sostenibilidad”.

“El Desafío del Vuelo Sustentable” es una competencia amistosa de la que participaron 16 de las 18 líneas aéreas que integran la alianza SkyTeam. Tiene por objetivo llevar adelante innovaciones en los vuelos que permitan su realización de un forma sostenible y más amigable con el medio ambiente.

En total, fueron 14 iniciativas/categorías, todas relacionadas a la mejora de procesos asociados a la reducción de la huella de carbono y materiales contaminantes. El jurado estuvo integrado por reconocidos profesionales de la industria aérea, consultores y expertos en cambio climático. También participó el Real Centro Aeroespacial de los Países Bajos, uno de los principales institutos tecnológicos de Europa asociados a la industria.

Aerolíneas Argentinas forma parte de SkyTeam desde agosto de 2012 y, junto con Aeroméxico, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern Airlines, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia Airlines, ITA Airways, Kenia Airways, KLM Airlines, Korean Air Lines, MEA Airlines, Saudia Arabian Airlines, Tarom Airlines, Vietnam Airlines y Xiamen Air, integra una de las alianzas de líneas aéreas principales a nivel mundial.

Aerolíneas wins environmental awards

Aerolíneas Argentinas won 3 awards for environmental commitment

Aerolíneas Argentinas_Isotype_WMk

Aerolíneas Argentinas was recognized three times by the SkyTeam Alliance. In addition, he was a finalist in two other categories. The recognitions were within the framework of the initiative «The Sustainable Flight Challenge», which was carried out by the airline alliance. Together with fifteen Skyteam member airlines, 22 flights were carried out with more than 700 unique innovations that allowed CO2 emissions to be reduced by up to 15%.

The Argentine company won three awards and finished as a finalist in two others:

Reduction of long-haul CO2 emissions: Aerolíneas Argentinas introduced modifications in the loading process and occupation of the warehouses, making it more efficient and reducing consumption per transported ton. Also, the reductions in consumption are directly related to its Fuel Efficiency Program (PEC), which monitors and analyzes the way in which fuel is used in flight. And the concept of «Free Route Airspace» (FRA) has to do with a navigation system with different points of entry and exit of airspaces in order to fly direct and improve the flight path based on the shortest distance.

Innovation in Freight: the Freight sector incorporated new lighter pallets that weigh 101 kg, against the 130 kg that the previous ones weighed.

The jury of the international consultancy firm Bain&Co valued the direct impact that the reduction in weight has on CO2 emissions and the potential for implementation throughout the flight network. Also, the company was a finalist in the categories of «Reduction of CO2 emissions in medium-haul flights» and «Reduction of CO2 emissions in short-haul flights».

The President of Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, said that «this type of recognition reflects the excellent professional level that we have in Aerolíneas Argentinas and the existing commitment to international conventions, the environment and innovations in the field of sustainability».

“The Sustainable Flight Challenge” is a friendly competition in which 16 of the 18 airlines that make up the SkyTeam alliance participated. Its objective is to carry out innovations in flights that allow them to be carried out in a sustainable and friendlier way with the environment.

In total, there were 14 initiatives/categories, all related to the improvement of processes associated with the reduction of the carbon footprint and polluting materials. The jury was made up of renowned professionals from the airline industry, consultants and experts on climate change. The Royal Netherlands Aerospace Center, one of the main technological institutes in Europe associated with the industry, also participated.

Aerolíneas Argentinas has been part of SkyTeam since August 2012 and, together with Aeroméxico, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern Airlines, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia Airlines, ITA Airways, Kenya Airways, KLM Airlines, Korean Air Lines, MEA Airlines, Saudia Arabian Airlines, Tarom Airlines, Vietnam Airlines and Xiamen Air, make up one of the world’s leading airline alliances.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Aerolineas.com / Skyteam.com / Airgways.com
AW-POST: 202207151900AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

Air Europa más puntual europea

AW | 2022 06 27 16:06 | AIRLINES / AWARDS

Air Europa considerada aerolínea más puntual de Europa

Air Europa_Isologotype

Air Europa ha sido considerada en Mayo 2022 como la aerolínea más puntual de Europa, de acuerdo con los datos del informe mensual On-Time Performance publicado por el sitio web Cirium, principal proveedor internacional de datos estadísticos del sector de la aviación. De esta forma, la aerolínea demuestra una vez más su compromiso con ofrecer a sus pasajeros la máxima calidad en el servicio. El índice de puntualidad On-time Arrival (OTA) de la compañía fue del 87,67%, mejorando aún más las cifras registradas en los meses precedentes, en los que se había situado entre las empresas más destacadas del continente.

Air Europa ha sido capaz de mantener sus estándares de calidad incluso ante el incremento notable de los vuelos registrados. Estos resultados son posibles gracias al importante esfuerzo realizado por la totalidad de la plantilla y una directa y total coordinación entre los departamentos de la aerolínea con el objetivo de proporcionar el mejor servicio al cliente. Todo ello evidencia la excelencia operativa de los procesos que se llevan a cabo. La aerolínea se situó igualmente en sus operaciones de red con un índice del 90,17%.

Air Europa mantiene entre sus prioridades el cumplimiento de los horarios en todos los vuelos. De hecho, dispone de un “Área de Puntualidad”, desde donde se trabaja en absoluta coordinación con el resto de departamentos para agilizar los procedimientos y garantizar los ratios de calidad más elevados. Los clientes de Air Europa reconocen la puntualidad como uno de los principales motivos por los que eligen volar con la compañía.

Air Europa es miembro de la alianza SkyTeam, formada por diecinueve aerolíneas que, desde hace diecinueve años, trabajan unidas como una gran red global prestando servicios a más de 630 millones de pasajeros al año. La flota de Air Europa es una de las más modernas del continente. Está compuesta por 38 aeronaves, cuya media de edad no supera los cuatro años. La compañía es líder en procesos de conservación medioambiental. En 2018, la organización medioambiental alemana Atmosfair calificó a Air Europa como la aerolínea europea de red más eficiente.

Air Europa most punctual European

Air Europa considered the most punctual airline in Europe

AW-78800778090

Air Europa has been considered in May 2022 as the most punctual airline in Europe, according to data from the monthly On-Time Performance report published by the Cirium website, the main international provider of statistical data in the aviation sector. In this way, the airline once again demonstrates its commitment to offering its passengers the highest quality of service. The company’s On-time Arrival (OTA) punctuality index was 87.67%, further improving the figures recorded in previous months, in which it had ranked among the leading companies on the continent.

Air Europa has been able to maintain its quality standards even in the face of the notable increase in registered flights. These results are possible thanks to the significant effort made by the entire workforce and direct and total coordination between the airline’s departments with the aim of providing the best customer service. All this demonstrates the operational excellence of the processes carried out. The airline also ranked in its network operations with an index of 90.17%.

Air Europa maintains compliance with schedules on all flights among its priorities. In fact, it has a «Punctuality Area», from where it works in absolute coordination with the rest of the departments to streamline procedures and guarantee the highest quality ratios. Air Europa customers recognize punctuality as one of the main reasons why they choose to fly with the company.

Air Europa is a member of the SkyTeam alliance, made up of nineteen airlines that, for nineteen years, have worked together as a large global network providing services to more than 630 million passengers a year. Air Europa’s fleet is one of the most modern on the continent. It is made up of 38 aircraft, whose average age does not exceed four years. The company is a leader in environmental conservation processes. In 2018, the German environmental organization Atmosfair rated Air Europa as the most efficient European network airline.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Aireuropa.com / Cirium.com / Airgways.com
AW-POST: 202206271606AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

Royal Brunei premiada WTA 2021

AW | 2021 12 23 10:37 | AIRLINES / AWARDS

La tripulación de cabina mejor del mundo en WTA 2021

AW-Royal Brunei Airlines__A3202005N

AW-Royal Brunei__Isologotype

La tripulación de cabina de Royal Brunei Airlines ha obtenido por segundo año consecutivo el título de Tripulación de Cabina Líder en el mundo en los World Travel Awards 2021. Este honor marca un nuevo hito para la aerolínea nacional de Brunei, que celebró su 47 aniversario el 18 de Noviembre de 2021. «En Royal Brunei Airlines, nos esforzamos por continuar mostrando nuestra cálida hospitalidad de Brunei a nuestros huéspedes. Este premio reconoce nuestro compromiso de ofrecer experiencias que a nuestros huéspedes les encantarían. Estoy orgulloso de liderar un grupo notable de personas que han sido reconocidas por nuestros pares de la industria», dijo el CEO interino de Royal Brunei, Sabirin Abdul Hamid.

En Octubre 2021, la aerolínea también había ganado dos títulos de la WTA a nivel regional como «Asia’s Leading Cabin Crew» y «Asia’s Leading Airline: Business Class». «Royal Brunei Airlines continúa estableciendo el punto de referencia para el servicio al cliente en el sector de la aviación y estoy encantado de que tanto el comercio de viajes como el público hayan reconocido esta excelencia», dijo el fundador de WTA, Graham Cooke.

La aerolínea celebró un evento virtual el 16 de Diciembre de 2021 con más de treinta miembros de la tripulación de cabina, la gerencia y el personal para celebrar su victoria. Royal Brunei Airlines opera una flota de catorce aviones que comprende cinco Boeing 787-8 (5) Dreamliners, siete Airbus A320NEO (7) y dos Airbus A320CEO (2).

Royal Brunei awarded WTA 2021

World’s Best Cabin Crew at WTA 2021

Royal Brunei Airlines cabin crew has been awarded the title of World’s Leading Cabin Crew at the 2021 World Travel Awards for the second year in a row. This honor marks a new milestone for Brunei’s national airline, which celebrated its 47th anniversary on November 18, 2021. «At Royal Brunei Airlines, we strive to continue to show our warm Brunei hospitality to our guests. This award recognizes our commitment to providing experiences our guests would love. I am proud to lead such a remarkable group of people. which have been recognized by our industry peers», said Royal Brunei Acting CEO Sabirin Abdul Hamid.

As of October 2021, the airline had also won two regional WTA titles as «Asia’s Leading Cabin Crew» and «Asia’s Leading Airline: Business Class». «Royal Brunei Airlines continues to set the benchmark for customer service in the aviation industry and I am delighted that both the travel trade and the public have recognized this excellence», said WTA founder Graham Cooke.

The airline held a virtual event on December 16, 2021 with more than thirty members of the cabin crew, management and staff to celebrate its victory. Royal Brunei Airlines operates a fleet of fourteen aircraft comprising five Boeing 787-8 (5) Dreamliners, seven Airbus A320NEO (7) and two Airbus A320CEO (2).

Diraja Brunei dianugerahkan WTA 2021

Krew Kabin Terbaik Dunia di WTA 2021

AW-Royal Brunei Airlines__A3202001N

AW-Royal Brunei Airlines__Isologotype_TX

Krew kabin Royal Brunei Airlines telah dianugerahkan gelaran Krew Kabin Terkemuka Dunia di Anugerah Perjalanan Dunia 2021 untuk tahun kedua berturut-turut. Penghormatan ini menandakan kejayaan baharu bagi syarikat penerbangan nasional Brunei, yang menyambut ulang tahun ke-47nya pada 18 November 2021. «Di Royal Brunei Airlines, kami berusaha untuk terus menunjukkan layanan mesra Brunei kami kepada tetamu kami. Anugerah ini mengiktiraf komitmen kami untuk menyediakan pengalaman yang akan digemari oleh tetamu kami. Saya berbangga untuk memimpin kumpulan orang yang luar biasa. yang telah diiktiraf oleh rakan industri kami», kata Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Diraja Brunei Sabirin Abdul Hamid.

Sehingga Oktober 2021, syarikat penerbangan itu juga telah memenangi dua gelaran WTA serantau sebagai «Asia’s Leading Cabin Crew» dan «Asia’s Leading Airline: Business Class». «Royal Brunei Airlines terus menetapkan penanda aras untuk perkhidmatan pelanggan dalam industri penerbangan dan saya gembira kerana kedua-dua perdagangan pengembaraan dan orang ramai telah mengiktiraf kecemerlangan ini», kata pengasas WTA, Graham Cooke.

Syarikat penerbangan itu mengadakan acara maya pada 16 Disember 2021 dengan lebih daripada tiga puluh anak kapal kabin, pengurusan dan kakitangan untuk meraikan kemenangannya. Syarikat Penerbangan Diraja Brunei mengendalikan kumpulan empat belas pesawat yang terdiri daripada lima Boeing 787-8 (5) Dreamliners, tujuh Airbus A320NEO (7) dan dua Airbus A320CEO (2).

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Flyroyalbrunei.com / Worldtravelawards.com / Airgways.com
AW-POST: 202112231037AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Aerolíneas distinción de SACT

AW | 2021 12 17 11:11 | AIRLINES / AWARDS

Aerolíneas Argentinas adhirió al Sello Igualdad

Aerolíneas Argentinas_Isologotype 2010_Tx

Es la primera empresa que se suma a esta iniciativa del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT). El objetivo es implementar medidas que contribuyan a transversalizar la perspectiva de género y diversidad. Participaron del acto la subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, Inés Albergucci, y el director nacional de Calidad e Innovación Turística, Hernán Roitman, por el Ministerio de Turismo y Deportes; y los representantes del equipo de la Coordinación de Género y Diversidad de Aerolíneas Argentinas, Luciana Merelle D’Herve y Gabriela Loscar.

«Es muy importante esta adhesión de nuestra aerolínea de bandera al Sello Igualdad, resultado de un trabajo articulado con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Tanto este Sello como las políticas de género están adquiriendo un volumen cada vez más grande y esperamos que ese impacto siga creciendo en el sector», expresó Inés Albergucci.

El Sello Igualdad es una herramienta del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) que tiene como propósito impulsar buenas prácticas para promover la igualdad y eliminar la violencia por motivos de género dentro de las organizaciones turísticas. A través de sus pautas recorre diversas dimensiones, abordando aspectos fundamentales como son:
● La igualdad de oportunidades y derechos laborales para todas las personas que conforman la organización, indistintamente su género, promoviendo así entornos de trabajo basados en una gestión participativa e inclusiva.
● La prevención y abordaje de cualquier tipo de violencia por motivos de género que conlleven a espacios de trabajo seguros, empáticos y comprometidos, asistiendo correcta e integralmente a las personas en esa situación.
● La sensibilización y formación en igualdad de género para todas las personas que conforman la organización, lo que involucra un proceso continúo que requiere la voluntad y el compromiso de todas las partes con el fin de crear ambientes de trabajo más inclusivos e igualitarios.

La implementación prevé un plazo de ejecución de cuatro meses, incluyendo una instancia de evaluación, y finaliza con una etapa de distinción para las organizaciones que cumplan satisfactoriamente los requerimientos del programa.

SACT airlines distinction

Aerolíneas Argentinas adhered to the Equality Seal

Aerolíneas Argentinas_Icon

It is the first company to join this initiative of the Argentine Tourism Quality System (SACT). The objective is to implement measures that contribute to mainstreaming the gender and diversity perspective. The Undersecretary of Quality, Accessibility and Sustainability of National Tourism, Inés Albergucci, and the National Director of Quality and Tourism Innovation, Hernán Roitman, for the Ministry of Tourism and Sports participated in the event; and the representatives of the Aerolíneas Argentinas Gender and Diversity Coordination team, Luciana Merelle D’Herve and Gabriela Loscar.

«This adhesion of our flag airline to the Equality Seal is very important, the result of joint work with the Ministry of Women, Gender and Diversity. Both this Seal and gender policies are acquiring an ever greater volume and we hope that this impact continues to grow in the sector», said Inés Albergucci.

The Equality Seal is a tool of the Argentine Tourism Quality System (SACT) that aims to promote good practices to promote equality and eliminate gender-based violence within tourism organizations. Through its guidelines, it covers various dimensions, addressing fundamental aspects such as:
● Equal opportunities and labor rights for all the people who make up the organization, regardless of their gender, thus promoting work environments based on participatory and inclusive management.
● Prevention and tackling of any type of gender-based violence that leads to safe, empathetic and committed work spaces, assisting people in that situation correctly and comprehensively.
● Sensitization and training on gender equality for all the people who make up the organization, which involves a continuous process that requires the will and commitment of all parties in order to create more inclusive and equal work environments.

The implementation foresees an execution period of four months, including an evaluation instance, and ends with a distinction stage for the organizations that satisfactorily fulfill the program requirements.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Aerolineas.com / Argentina.gob.ar
AW-POST: 202112171111AR

A\W   A I R G W A Y S ®

KLM premio World Class 2022

AW | 2021 12 11 10:44 | AIRLINES / AWARDS

KLM recibe el premio World Class 2022 de APEX

AW-KLM Royal-Dutch Airlines_Nieuw Isologotype

The Airline Passenger Experience Association ha reconocido a la aerolínea KLM Airlines en por la experiencia de viaje que ofrece a los pasajeros. Los últimos 20 meses han hecho surgir nuevos valores que son claramente importantes para los clientes de las líneas aéreas. La importancia del bienestar, de la salud, y de la seguridad, en la experiencia de viaje de los pasajeros, aumentó considerablemente, al igual que la importancia de los viajes responsables. Con el premio World Class, la asociación APEX (Airline Passenger Experience Association) evalúa a las aerolíneas, en relación con los nuevos puntos de referencia en la experiencia de viaje de los pasajeros, utilizando auditorías de datos más extensas e intensivas. Además de la seguridad, el bienestar y la sostenibilidad, también existen altos estándares para el servicio, la comodidad, los alimentos servidos a bordo y el desempeño.

“Nos sentimos honrados y orgullosos por recibir el premio World Class. Durante los últimos dos años, hemos hecho todo lo necesario para transportar a nuestros pasajeros de la manera más segura, sostenible y cómoda posible, desde el inicio de su viaje hasta la llegada a su destino. El hecho de que nuestros pasajeros lo aprecien hace que este premio sea muy especial. Con razón, también esperan que nuestras operaciones sean lo más ecológicas y sostenibles posible. Este premio es, sobre todo, un gran cumplido para todos los colaboradores que trabajan con gran dedicación y pasión en un momento complejo para todo el mundo. Este reconocimiento también es una motivación para que el equipo de trabajo continúe en el camino hacia una recuperación sostenible”, comentó al respecto Boet Kreiken, Vicepresidente Ejecutivo del área Customer Experience de KLM.

APEX audita la experiencia de los pasajeros con las líneas aéreas. La asociación ha desarrollado una reconocida organización de investigación y evaluación en este campo. El premio World Class se presenta por primera vez este año, y son siete aerolíneas las reconocidas: KLM Royal Dutch Airlines, Singapore Airlines, Japan Airlines, Emirates, Saudia, Qatar Airways y Turkish Airlines.

KLM World Class 2022 award

KLM receives APEX World Class 2022 award

The Airline Passenger Experience Association has recognized the airline KLM Airlines in for the travel experience it offers to passengers. The last 20 months have created new values ​​that are clearly important to airline customers. The importance of well-being, health, and safety in the passenger travel experience increased considerably, as did the importance of responsible travel. With the World Class award, the APEX (Airline Passenger Experience Association) assesses airlines, in relation to new benchmarks in the passenger travel experience, using more extensive and intensive data audits. In addition to safety, well-being and sustainability, there are also high standards for service, comfort, food served on board, and performance.

“We are honored and proud to receive the World Class award. For the past two years, we have done everything necessary to transport our passengers in the safest, most sustainable and comfortable way possible, from the start of their journey to arrival at their destination. The appreciation of our passengers makes this award very special. They rightly expect our operations to be as green and sustainable as possible. This award is, above all, a great compliment to all employees who work with great dedication and passion at a difficult time for everyone. This recognition is also a motivation for the work team to continue on the path towards a sustainable recovery», said Boet Kreiken, Executive Vice President of the KLM Customer Experience area.

APEX audits passenger experience with airlines. The association has developed a recognized research and evaluation organization in this field. The World Class award is presented for the first time this year, and seven airlines are recognized: KLM Royal Dutch Airlines, Singapore Airlines, Japan Airlines, Emirates, Saudia, Qatar Airways and Turkish Airlines.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Apex.aero / Airgways.com
AW-POST: 202112111044AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Embraer premiada en Brasil

AW | 2021 11 04 15:07 | INDUSTRY / AWARDS

Embraer nombrada empresa más innovadora de Brasil

Los Premios a la Innovación Valor Econômico Brasil han nombrado a Embraer S.A. como la «Empresa Más Innovadora de Brasil», marcando la quinta vez que Embraer gana el premio. Los Premios a la Innovación Valor Econômico Brasil son organizados por el periódico Valor Econômico, un diario líder en Brasil, y apoyados por Strategy & Consulting, una consultora de PwC. Los premios evalúan las prácticas de innovación en las empresas que operan en Brasil. El ranking se basa en cinco criterios: intención de innovar, esfuerzo por llevar a cabo la innovación, resultados obtenidos, evaluación del mercado y generación de conocimiento. El objetivo es analizar cómo cada uno de estos pilares están integrados en las empresas participantes y distinguir a las empresas verdaderamente innovadoras de aquellas que solo siguen las tendencias tecnológicas.

La encuesta tiene un modelo de construcción personalizado, desarrollado específicamente para el mercado brasileño, y basado en indicadores cualitativos y cuantitativos, que identifican a las empresas que adoptan la mejor gestión de la innovación, logran sus inversiones en el mercado y logran resultados. La encuesta también evalúa a las empresas por sector en la economía. Sobre la base de comparaciones y análisis, se elaboran clasificaciones sectoriales. Los grupos se crean tras analizar los cinco criterios de innovación mencionados anteriormente, que ilustran el tipo de innovación común a cada sector. «Como cinco veces titular, demuestra claramente que estamos en el camino correcto en nuestro proceso de transformación. Nuestro enfoque en el crecimiento sostenido y la creación de valor conducirá a inversiones continuas en negocios innovadores. Dedico este premio a todos nuestros 18,000 empleados en todo el mundo, que superan los desafíos todos los días, con gran habilidad, enfoque y energía», declaró Francisco Gomes Neto, CEO de Embraer.

Embraer ve su papel en el ecosistema de innovación como global y colaborativo. En 2020, el 43% de sus ingresos provino de innovaciones que tuvieron lugar en los últimos cinco años. Embraer dice que esto ilustra la importancia de tener una inversión ininterrumpida en innovación para el futuro y la competitividad a largo plazo de la empresa. «Embraer es el resultado de la visión a largo plazo adoptada por visionarios que en la década de 1940 creían que Brasil podía construir su propio avión. Su espíritu innovador y emprendedor se centró en generar y promover el conocimiento», añade Gomes Neto.

Embraer awarded in Brazil

Embraer named Brazil’s most innovative company

Embraer_Isotype

The Valor Econômico Brasil Innovation Awards have named Embraer S.A. as the «Most Innovative Company in Brazil», marking the fifth time that Embraer has won the award. The Valor Econômico Brasil Innovation Awards are organized by Valor Econômico newspaper, a leading Brazilian newspaper, and supported by Strategy & Consulting, a PwC consultancy. The awards evaluate innovation practices in companies operating in Brazil. The ranking is based on five criteria: intention to innovate, effort to carry out innovation, results obtained, market evaluation and knowledge generation. The objective is to analyze how each of these pillars are integrated into the participating companies and distinguish truly innovative companies from those that only follow technological trends.

The survey has a customized construction model, developed specifically for the Brazilian market, and based on qualitative and quantitative indicators, which identify companies that adopt the best innovation management, achieve their investments in the market and achieve results. The survey also assesses companies by sector in the economy. Based on comparisons and analysis, sectoral classifications are developed. The groups are created after analyzing the five innovation criteria mentioned above, which illustrate the type of innovation common to each sector. «As a five-time holder, it clearly demonstrates that we are on the right track in our transformation process. Our focus on sustained growth and value creation will lead to continued investments in innovative businesses. I dedicate this award to all of our 18,000 employees across the world. world, who overcome challenges every day, with great skill, focus and energy», stated Francisco Gomes Neto, CEO of Embraer.

Embraer views its role in the innovation ecosystem as global and collaborative. In 2020, 43% of its revenue came from innovations that took place in the last five years. Embraer says this illustrates the importance of having an uninterrupted investment in innovation for the future and long-term competitiveness of the company. «Embraer is the result of the long-term vision adopted by visionaries who in the 1940s believed that Brazil could build its own aircraft. Its innovative and entrepreneurial spirit focused on generating and promoting knowledge», adds Gomes Neto.

Embraer premiada no Brasil

Embraer eleita a empresa mais inovadora do Brasil

Embraer_Isologotype_002

O Prêmio Valor Econômico Brasil de Inovação nomeou a Embraer S.A. como a «Empresa Mais Inovadora do Brasil», marcando a quinta vez que a Embraer recebe o prêmio. O Prêmio Valor Econômico Brasil de Inovação é organizado pelo jornal Valor Econômico, um dos principais jornais brasileiros, e apoiado pela Strategy & Consulting, consultoria da PwC. Os prêmios avaliam as práticas de inovação em empresas que atuam no Brasil. O ranking é baseado em cinco critérios: intenção de inovar, esforço para inovar, resultados obtidos, avaliação de mercado e geração de conhecimento. O objetivo é analisar como cada um desses pilares se integra às empresas participantes e distinguir as empresas verdadeiramente inovadoras daquelas que apenas seguem tendências tecnológicas.

A pesquisa possui um modelo construtivo customizado, desenvolvido especificamente para o mercado brasileiro, e baseado em indicadores qualitativos e quantitativos, que identificam as empresas que adotam a melhor gestão da inovação, realizam seus investimentos no mercado e alcançam resultados. A pesquisa também avalia as empresas por setor da economia. Com base em comparações e análises, são desenvolvidas classificações setoriais. Os grupos são formados a partir da análise dos cinco critérios de inovação mencionados acima, que ilustram o tipo de inovação comum a cada setor. “Como titular por cinco vezes, demonstra claramente que estamos no caminho certo em nosso processo de transformação. Nosso foco no crescimento sustentado e na criação de valor levará a investimentos contínuos em negócios inovadores. Dedico este prêmio a todos os nossos 18.000 funcionários mundo. mundo, que superam desafios a cada dia, com muita habilidade, foco e energia», afirmou Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer.

A Embraer vê seu papel no ecossistema de inovação como global e colaborativo. Em 2020, 43% de sua receita veio de inovações ocorridas nos últimos cinco anos. A Embraer diz que isso ilustra a importância de ter um investimento ininterrupto em inovação para o futuro e a competitividade de longo prazo da empresa. “A Embraer é fruto da visão de longo prazo adotada por visionários que na década de 1940 acreditavam que o Brasil poderia construir suas próprias aeronaves. Seu espírito inovador e empreendedor focado na geração e promoção do conhecimento”, acrescenta Gomes Neto.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Embraer.com / Valor.globo.com / Airgways.com
AW-POST: 202111041507AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Latam premiada por WTA 2021

AW | 2021 10 25 06:44 | AIRLINES / AWARDS

Latam Airlines fue premiada como “Aerolínea líder en Sudamérica”

Latam Airlines ha sido premiada en los premios World Travel Awards 2021 en las categorías “Aerolínea líder en Sudamérica” y “Marca de aerolínea líder en Sudamérica” por segunda y sexta vez consecutiva, respectivamente. Ambos reconocimientos destacan los atributos operacionales y de servicio desde la perspectiva de ejecutivos que trabajan en la industria de viajes y turismo, además del público en general. Además, la aerolínea chilena estuvo nominada en las mismas categorías pero a nivel mundial, como “World’s Leading Airline” y “World’s Leading Airline Brand 2021”.

“Trabajamos día a día para mejorar la experiencia de viaje de nuestros pasajeros y estos reconocimientos nos muestran que vamos por el camino correcto. Agradecemos la preferencia de aquellos clientes que ya han podido volver a volar”, manifestó Paulo Miranda, Vicepresidente de Clientes de Latam Airlines Group.

Los World Travel Awards buscan promover la industria del turismo global, premiando la excelencia y diversidad de su oferta. Su primera versión fue en 1993 y hoy son un sello de calidad en los servicios y experiencias asociadas al sector. Recordamos que recientemente la aerolínea recibió una distinción por parte de Skytrax, destacando el estándar de seguridad e higiene que manejan. Además la Asociación de Experiencia de Pasajeros de Aerolíneas, en conjunto con el sitio especializado SimpliFlying, otorgaron a Latam Airlines la categoría “Diamante”.

Latam awarded by WTA 2021

Latam Airlines was awarded as «Leading Airline in South America»

Latam Airlines has been awarded in the World Travel Awards 2021 in the categories “Leading Airline in South America” and “Leading Airline Brand in South America” for the second and sixth consecutive time, respectively. Both awards highlight operational and service attributes from the perspective of executives working in the travel and tourism industry, as well as the general public. In addition, the Chilean airline was nominated in the same categories but worldwide, such as “World’s Leading Airline” and “World’s Leading Airline Brand 2021”.

“We work every day to improve the travel experience of our passengers and these recognitions show us that we are on the right path. We appreciate the preference of those customers who have already been able to fly again», said Paulo Miranda, Vice President of Customers of Latam Airlines Group.

The World Travel Awards seek to promote the global tourism industry, rewarding the excellence and diversity of its offer. Its first version was in 1993 and today they are a seal of quality in the services and experiences associated with the sector. We recall that recently the airline received a distinction from Skytrax, highlighting the standard of safety and hygiene they handle. In addition, the Airline Passenger Experience Association, in conjunction with the specialized site SimpliFlying, awarded Latam Airlines the “Diamond” category.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Worldtravelawards.com / Latam.com / Airgways.com
AW-POST: 202110250644AR

A\W   A I R G W A Y S ®