Boeing vs Norwegian Air por 737 MAX

AW | 2020 11 25 15:37 | AIRLINES / INDUSTRY / GOVERNMENT

Boeing intenta paralizar demanda por US$ 1.000 millones

Norwwegian_isologotype

The Boeing Company está intentando paralizar la demanda presentada por Norwegian Air Shuttle ASA hacia Marzo 2019. La aerolínea de descuento noruega está solicitando una compensación a la industria de aviación estadounidense por su flota en tierra de aviones Boeing 737-8 MAX. Norwegian Air ha sido la primer aerolínea que había presentado públicamente que exigirá que Boeing pague por el tiempo perdido de vuelo; muchas aerolíneas habían seguido su ejemplo.

Norwegian Air ha presentado contra el fabricante de aviones estadounidense Boeing por un valor de US$ 1.000 millones de Dólares en resarcimientos por el tiempo de la puesta en tierra de sus unidades adquiridas. La actuación está teniendo lugar en el Juzgado de Michael Quinn, en la República de Irlanda, ante el que se presentó la suspensión de pagos de Norwegian Air Shuttle, con sede en Oslo, y la quiebra de cinco subsidiarias todas ellas con sede en Irlanda. El Juzgado se ha convertido en el centro del drama de la compañía noruega, en el que cada día aparecen historias sobre la agonía de los últimos meses de esta aerolínea. El proceso judicial ha desvelado que Norwegian tenía presentada una demanda de mil millones de Dólares por daños y perjuicios contra Boeing en los tribunales estadounidenses para recuperar el costo de 18 de los Boeing 737-8 MAX almacenados. Ahora esta petición de Boeing contra la demanda debe ser vista el 15 de Diciembre de 2020, ocho días después de que el caso irlandés de la aerolínea se presente ante el Tribunal Superior de Dublín.

Norwegian Air había comprado 18 aviones Boeing 737 MAX por un valor de US$ 1.000 millones de Dólares, pero no pudo utilizarlos tras la decisión de los reguladores de aviación internacionales de ponerlos en tierra por cuestiones de seguridad operativa. Posteriormente, el grupo escandinavo canceló un pedido de 92 aeronaves adicionales. En cualquier aerolínea esta situación habría sido problemática pero para Norwegian fue la gota que colmó su vaso de las desgracias. La demanda presentada incluye reclamos por daños al no poder usar los aviones y también repercute en los costes de mantenimiento. Norwegian calcula que el no poder utilizar el 737 MAX supuso pérdidas por valores a US$ 185 millones sólo en 2019, agravando su crisis financiera. El importe llega a los mil millones de Dólares al solicitar la devolución de los aviones. Al parecer, continúa con poca claridad que la acción judicial en Irlanda impida acciones judiciales de los acreedores en otras jurisdicciones, donde la compañía acarrea un déficit que alcanza los US$ 6.000 millones de Dólares.

Boeing vs Norwegian Air for 737 MAX

Boeing tries to stall US$ 1 billion lawsuit

Boeing 737 MAX_Isologotype

The Boeing Company is attempting to paralyze the lawsuit filed by Norwegian Air Shuttle ASA by March 2019. The Norwegian discount carrier is seeking compensation from the US aviation industry for its ground fleet of Boeing 737-8 MAX aircraft. Norwegian Air was the first airline to publicly present that it would require Boeing to pay for lost flight time; many airlines had followed suit.

Norwegian Air has filed against the US aircraft manufacturer Boeing for a value of US$ 1,000 million in compensation for the time of the grounding of its acquired units. The action is taking place in the Court of Michael Quinn, in the Republic of Ireland, before which the suspension of payments of Norwegian Air Shuttle, based in Oslo, and the bankruptcy of five subsidiaries all based in Ireland was presented. The Court has become the center of the drama of the Norwegian company, in which stories appear every day about the agony of the last months of this airline. The court process has revealed that Norwegian had filed a lawsuit of one billion dollars for damages against Boeing in the US courts to recover the cost of 18 of the Boeing 737-8 MAX in storage. Now this Boeing petition against the lawsuit is due to be heard on December 15, 2020, eight days after the airline’s Irish case is filed in Dublin High Court.

Norwegian Air had purchased 18 Boeing 737 MAX aircraft for a value of US$ 1 billion, but was unable to use them following the decision of international aviation regulators to ground them for operational safety reasons. Subsequently, the Scandinavian group canceled an order for 92 additional aircraft. In any airline this situation would have been problematic but for Norwegian it was the last straw. The lawsuit filed includes claims for damages due to not being able to use the airplanes and also affects maintenance costs. Norwegian estimates that failing to use the 737 MAX led to losses of US$ 185 million in 2019 alone, compounding its financial crisis. The amount reaches one billion dollars when requesting the return of the aircraft. Apparently, it remains unclear that the legal action in Ireland prevents legal actions from creditors in other jurisdictions, where the company has a deficit of US$ 6 billion.

Boeing vs Norwegian Air for 737 MAX

Boeing prøver å stoppe søksmål på 1 milliard dollar

Boeing_Icon

The Boeing Company prøver å lamme søksmålet fra Norwegian Air Shuttle ASA innen mars 2019. Det norske lavprisselskapet søker erstatning fra den amerikanske luftfartsindustrien for sin bakkeflåte på Boeing 737-8 MAX-fly. Norwegian Air var det første flyselskapet som offentlig presenterte at det ville kreve at Boeing betalte for tapt flytid; mange flyselskaper hadde fulgt etter.

Norwegian Air har søkt mot den amerikanske flyprodusenten Boeing om en verdi på US$ 1 000 millioner i erstatning for tidspunktet for grunnstøting av sine ervervede enheter. Handlingen finner sted i Retten til Michael Quinn, i Irland, før suspensjonen av betalingen av Norwegian Air Shuttle, basert i Oslo, og konkursen til fem datterselskaper som alle er basert i Irland, ble presentert. Domstolen er blitt sentrum for dramaet til det norske selskapet, der historier dukker opp hver dag om kvalen de siste månedene til dette flyselskapet. Rettsprosessen har avdekket at Norwegian hadde anlagt en søksmål på en milliard dollar for erstatning mot Boeing for de amerikanske domstolene for å få tilbake kostnadene på 18 av Boeing 737-8 MAX i lagring. Nå skal denne Boeing-begjæringen mot søksmålet behandles 15. desember 2020, åtte dager etter at flyselskapets irske sak er anlagt i Dublin High Court.

Norwegian Air hadde kjøpt 18 Boeing 737 MAX-fly til en verdi av 1 milliard Dollar, men klarte ikke å bruke dem etter avgjørelsen fra internasjonale luftfartsmyndigheter om å begrunne dem av operasjonelle sikkerhetsmessige årsaker. Deretter kansellerte den skandinaviske gruppen en bestilling på 92 ekstra fly. I ethvert flyselskap ville denne situasjonen ha vært problematisk, men for Norwegian var det det siste strået. Søksmålet som inngis inkluderer krav om erstatning på grunn av ikke å kunne bruke flyene og påvirker også vedlikeholdskostnadene. Norwegian anslår at manglende bruk av 737 MAX førte til tap på 185 millioner Dollar bare i 2019, noe som forverret finanskrisen. Beløpet når en milliard Dollar når vi ber om retur av flyet. Det ser ut til at det fortsatt er uklart at rettssaken i Irland forhindrer rettslige handlinger fra kreditorer i andre jurisdiksjoner, der selskapet har et underskudd som når 6000 millioner.


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Norwegian.com / Courts.ie / Boeing.com / Airgways.com / Wikipedia.org/Edward Russell / Gettyimages.com/AFP
AW-POST: 202011251537AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s