Vietnam JetStar retorna denominación

Tổng hợp giá vé máy bay Jestar tháng 8 năm 2017

AW | 2020 06 15 14:10 | AIRLINES

Cambio de nombre original a Pacific Airlines

La aerolínea de bajo costo de Vietnam Jetstar Pacific volverá a su antiguo nombre Pacific Airlines a medida que se buscan mayores sinergias con el 70% del propietario de Vietnam Airlines. El cambio de marca propuesto sigue a un acuerdo entre Vietnam Airlines y Qantas Group, que posee una participación minoritaria del 30% en Jetstar Pacific. Además, Jetstar Pacific cambiará sus reservas de Navitaire a Sabre, para coordinar mejor las reservas con Vietnam Airlines.

El Presidente de la renombrada aerolínea Pacific Airlines, Trinh Hong Quang, dice que la medida desbloqueará economías de escala y hará que la unidad de bajo costo sea más competitiva. “Con un mercado interno altamente competitivo en Vietnam y la interrupción causada por el coronavirus, es el momento adecuado para aprovechar la fortaleza y la escala de Vietnam Airlines en su mercado local. La racionalización de las funciones de clientes y reservas permitirá un mayor ahorro de costos y posicionará a la aerolínea para un futuro más sólido a medida que se alivien las restricciones de viaje internacional”, dice el Director Ejecutivo del Grupo Jetstar Gareth Evans.

Vietnam Airlines agrega que la propiedad de Jetstar Pacific podrían existir cambios junto con Qantas Group que continúan revisando la estructura de la aerolínea de bajo costo y los futuros acuerdos de participación accionaria. La medida agrega credibilidad a los informes de los medios en Abril 2020 que sugirieron que Qantas estaba abierta a la idea de abandonar su participación accionaria en Jetstar Pacific, y que las conversaciones de ventas habían tenido lugar.

En el pasado, los ejecutivos de Vietnam Airlines y Jetstar Pacific han tendido a discutir la estrecha cooperación de la unidad de bajo costo Vietnam Airlines en el difícil mercado interno del país, en oposición a la colaboración con Qantas y otras aerolíneas del Grupo Jetstar.

En una entrevista de Airline Business de 2019, el Director Ejecutivo de Vietnam Airlines, Duong Tri Thanh, dijo que Jetstar Pacific era una parte clave de la estrategia de la aerolínea para tratar con rivales como VietJet Air en el competitivo mercado interno de Vietnam.

El cambio de nombre de Jetstar Pacific a Pacific Airlines está pendiente de aprobación regulatoria. La participación de Qantas en Jetstar Pacific data de 2007, cuando recibió la aprobación del gobierno vietnamita para comprar una participación del 30% en el operador, que luego era propiedad directa del Gobierno. En 2012, Vietnam Airlines se hizo cargo de la participación del 70% del gobierno. La flota de aeronaves de Jetstar Pacific opera 17 Airbus A320-200, de los cuales ocho están en servicio y siete en almacenamiento.

Vietnam JetStar returns denomination

Change of original name to Pacific Airlines

Vietnam low-cost airline Jetstar Pacific will revert to its old name Pacific Airlines as more synergies are sought with 70% of the owner of Vietnam Airlines. The proposed rebranding follows an agreement between Vietnam Airlines and Qantas Group, which has a minority stake of 30% in Jetstar Pacific. In addition, Jetstar Pacific will change its reservations from Navitaire to Saber, to better coordinate reservations with Vietnam Airlines.

The president of renowned Pacific Airlines, Trinh Hong Quang, says the move will unlock economies of scale and make the low-cost unit more competitive. “With a highly competitive domestic market in Vietnam and the disruption caused by the coronavirus, it is the right time to take advantage of the strength and scale of Vietnam Airlines in its local market. Streamlining customer and reservation functions will allow for further savings in costs and will position the airline for a stronger future as international travel restrictions are eased”, says Jetstar Group CEO Gareth Evans.

Vietnam Airlines adds that the ownership of Jetstar Pacific could be changes along with Qantas Group that continue to review the structure of the low-cost airline and future shareholding agreements. The move adds credibility to media reports in April 2020 that suggested Qantas was open to the idea of ​​abandoning its stake in Jetstar Pacific, and that sales talks had taken place.

In the past, executives at Vietnam Airlines and Jetstar Pacific have tended to discuss the close cooperation of the low-cost unit Vietnam Airlines in the country’s difficult domestic market, as opposed to collaboration with Qantas and other Jetstar Group airlines.

In a 2019 Airline Business interview, Vietnam Airlines CEO Duong Tri Thanh said Jetstar Pacific was a key part of the airline’s strategy to deal with rivals like VietJet Air in Vietnam’s competitive domestic market.

The name change from Jetstar Pacific to Pacific Airlines is pending regulatory approval. Qantas’ stake in Jetstar Pacific dates back to 2007, when it received approval from the Vietnamese government to buy a 30% stake in the operator, which was later directly owned by the government. In 2012 Vietnam Airlines took over the government’s 70% stake. Jetstar Pacific’s fleet of aircraft operates 17 Airbus A320-200s, of which eight are in service and seven are in storage.

Việt Nam Jetstar trả lại tiền mệnh giá

Thay đổi tên ban đầu thành Pacific Airlines

Hãng hàng không giá rẻ Việt Nam Jetstar Pacific sẽ trở lại với tên cũ Pacific Airlines khi nhiều hiệp lực được tìm kiếm với 70% chủ sở hữu của Vietnam Airlines. Việc đổi thương hiệu được đề xuất theo thỏa thuận giữa Vietnam Airlines và Qantas Group, công ty có cổ phần thiểu số 30% tại Jetstar Pacific. Ngoài ra, Jetstar Pacific sẽ thay đổi đặt chỗ từ Navitaire sang Sabre, để phối hợp đặt chỗ tốt hơn với Vietnam Airlines.

Chủ tịch hãng hàng không nổi tiếng Pacific Airlines, Trịnh Hồng Quang, cho biết động thái này sẽ mở khóa quy mô kinh tế và khiến đơn vị giá rẻ cạnh tranh hơn. “Với một thị trường nội địa cạnh tranh cao ở Việt Nam và sự gián đoạn do coronavirus gây ra, đây là thời điểm thích hợp để tận dụng sức mạnh và quy mô của Vietnam Airlines tại thị trường địa phương. chi phí và sẽ định vị hãng hàng không cho một tương lai mạnh mẽ hơn khi các hạn chế du lịch quốc tế được giảm bớt”, Giám đốc điều hành Tập đoàn Jetstar, Gareth Evans nói.

Vietnam Airlines cho biết thêm, quyền sở hữu của Jetstar Pacific có thể là những thay đổi cùng với Tập đoàn Qantas tiếp tục xem xét cấu trúc của hãng hàng không giá rẻ và các thỏa thuận cổ phần trong tương lai. Động thái này làm tăng thêm độ tin cậy cho các báo cáo truyền thông vào tháng 4 năm 2020 cho thấy Qantas đã cởi mở với ý tưởng từ bỏ cổ phần của mình tại Jetstar Pacific, và các cuộc đàm phán bán hàng đã diễn ra.

Trước đây, các giám đốc điều hành tại Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đã có xu hướng thảo luận về sự hợp tác chặt chẽ của đơn vị giá rẻ Vietnam Airlines tại thị trường nội địa khó khăn của đất nước, trái ngược với sự hợp tác với Qantas và các hãng hàng không Jetstar khác.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 của Airline Business, Giám đốc điều hành của Vietnam Airlines, ông Dương Trí Thành cho biết Jetstar Pacific là một phần quan trọng trong chiến lược của hãng hàng không để đối phó với các đối thủ như VietJet Air tại thị trường nội địa cạnh tranh của Việt Nam.

Việc đổi tên từ Jetstar Pacific sang Pacific Airlines đang chờ phê duyệt theo quy định. Cổ phần của Qantas tại Jetstar Pacific bắt đầu từ năm 2007, khi nhận được sự chấp thuận của chính phủ Việt Nam để mua 30% cổ phần của nhà điều hành, sau này được chính phủ sở hữu trực tiếp. Năm 2012, Vietnam Airlines đã tiếp quản 70% cổ phần của chính phủ. Đội máy bay của Jetstar Pacific vận hành 17 chiếc Airbus A320-200, trong đó tám chiếc đang hoạt động và bảy chiếc đang được cất giữ.

Ξ A I R G W A Y S Ξ
PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Jetstart.com / Airgways.com
AW-POST: 202006151410AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s