Loganair asumirá rutas de Flybmi

Loganair planeAW | 2019 02 19 11:59 | AIRLINES / AIRLINES ROUTES

La aerolínea regional británica Loganair asume rutas de la quiebra de Flybmi

Loganair logo.svgLoganair, una aerolínea regional británica con sede en Glasgow comenzará a volar cinco rutas de Flybmi a partir de Marzo 2019. La reciente quiebra de la aerolínea Flybmi el sábado pasado, ha dejado un hueco en las rutas regionales del Reino Unido. Loganair ha asumido cinco de las rutas asignadas para cubrir los trayectos. Loganair posee una sólida posición financiera asumiendo las siguientes rutas: Aberdeen-Bristol, Oslo y Esbjerg (Noruega), así como de Newcastle-Bruselas y a Stavanger (Noruega). La compañía también está evaluando incorporar la red más amplia de Flybmi.

Loganair vuela a las Tierras Altas e Islas de Escocia, así como a un pequeño número de destinos en Inglaterra, Irlanda y Escandinavia. Jonathan Hinkles, Director Gerente de Loganair, dijo: «Siempre es muy triste ver que una aerolínea se quede sin trabajo, y nuestros pensamientos están con todos los afectados, especialmente con los miembros del personal. Estamos evaluando la red más amplia de Flybmi y evaluando las rutas que se alinean con las distintas áreas geográficas y los planes estratégicos generales de Loganair. También estamos trabajando en oportunidades de empleo para pilotos, tripulantes de cabina y personal de apoyo de ingeniería para fortalecer al equipo de Loganair».

Colapso Flybmi

Flybmi ha aconsejado a los clientes que soliciten reembolsos de las compañías de tarjetas de crédito y débito o que realicen nuevas reservas con otras aerolíneas. La compañía colapsó a última hora del sábado, con miles de viajes cancelados. Los pasajeros varados en toda Europa contaron su frustración luego del colapso de la aerolínea regional. La aerolínea, que voló a 25 ciudades, dijo que la incertidumbre en torno al Brexit, junto con los aumentos en los costos de combustible y carbono, llevaron a que se presentara la administración de quiebra el Sábado, ,16 Febrero 2019, afectando a 376 empleados.AW-Icon-TXT-01

AW-70001221.jpegLoganair will take over routes from Flybmi

The British regional airline Loganair assumes bankruptcy routes of Flybmi

Loganair, a British regional airline based in Glasgow will start flying five Flybmi routes starting in March 2019. The recent bankruptcy of the airline Flybmi last Saturday, has left a gap in the regional routes of the United Kingdom. Loganair has assumed five of the routes assigned to cover the routes. Loganair has a solid financial position assuming the following routes: Aberdeen-Bristol, Oslo and Esbjerg (Norway), as well as Newcastle-Brussels and Stavanger (Norway). The company is also evaluating incorporating the broader Flybmi network.

Loganair flies to the Highlands and Islands of Scotland, as well as to a small number of destinations in England, Ireland and Scandinavia. Jonathan Hinkles, Managing Director of Loganair, said: «It is always very sad to see an airline running out of work, and our thoughts are with all those affected, especially with the staff members, we are evaluating the broader Flybmi network and evaluating the routes that are aligned with the different geographical areas and the overall strategic plans of Loganair.We are also working on employment opportunities for pilots, cabin crew and engineering support personnel to strengthen the Loganair team».

AW-700044440.jpgCollapse Flybmi

Flybmi has advised customers to request refunds from credit and debit card companies or to make new reservations with other airlines. The company collapsed late on Saturday, with thousands of trips canceled. The stranded passengers across Europe told of their frustration after the collapse of the regional airline. The airline, which flew to 25 cities, said the uncertainty surrounding Brexit, along with increases in fuel and carbon costs, led to the filing of the bankruptcy administration on Saturday, February 16, 2019, affecting 376 employees. A \ W

Resultado de imagen para loganair E145Gabhaidh Loganair slighean thairis air Flybmi

Tha Loganair, companaidh-adhair roinneil Bhreatainn, a ‘gabhail ri slighean bristeachd Flybmi

Resultado de imagen para loganair png, a British roinneil chompanaidh-adhair stèidhichte ann an Glaschu a ‘tòiseachadh ag itealaich còig slighean Flybmi bhon Mhàrt 2019. O chionn ghoirid briseadh-creideis na companaidh adhair Flybmi mu dheireadh Disathairne, a ‘fàgail beàrn air roinneil slighean anns an RA. Tha Loganair air gabhail ri còig de na slighean a chaidh a shònrachadh gus na slighean a chòmhdach. Loganair Tha an suidheachadh ionmhasail làidir gabhail ris na slighean a leanas: Aberdeen-Bristol, agus Oslo Esbjerg (Norway) agus Newcastle a ‘Bhruiseal agus Stavanger (Norway). Tha a ‘chompanaidh cuideachd a’ luachadh a ‘gabhail a-steach lìonra Flybmi nas fharsainge.

Loganair a ‘crathadh a’ Ghàidhealtachd agus Eileanan na h-Alba, a thuilleadh air àireamh bheag de na cinn-uidhe ann an Sasainn, Èirinn agus na Dùthchannan Lochlannach. Jonathan Hinkles, Manaidsear Loganair Stiùiriche, thuirt e: «Tha e an còmhnaidh math duilich fhaicinn gu bheil an companaidh adhair a tha a-mach à obair, agus ar smuaintean a tha le sin uile a ‘toirt buaidh, gu h-àraid luchd-obrach a tha a’ measadh as fharsainge lìonra de Flybmi agus a ‘luachadh. slighean a cho-thaobhadh le na diofar sgìrean cruinn-eòlasach agus Loganair iomlan planaichean ro-innleachdail. tha sinn cuideachd ag obair air cothroman-obrach do phoidhleatan, cabin sgioba agus innleadaireachd-obrach taice a neartachadh sgioba Loganair».

AW-7000993444Cuir casg air Flybmi

Flybmi air comhairleachadh luchd-cleachdaidh ag iarraidh ath-dhìoladh cairt creideis companaidhean agus mu fhiachan dìreach a ‘dèanamh cairtean no ùr àiteachan eile le buidhnean-adhair. Thuit a ‘chompanaidh sìos gu math Disathairne, le mìltean de chuairtean air an dùnadh. Luchd-siubhail a ghlacadh air feadh na Roinn Eòrpa dh’innis e sàrachadh an dèidh do thuit a ‘chompanaidh-adhair roinneil. Tha a ‘chompanaidh-adhair, a tha a’ sgèith gu 25 bailtean-mòra, thuirt am mì-chinnt mun cuairt a ‘Brexit, còmhla ri àrdachadh ann an cosgaisean connaidh agus carbon, air a stiùireadh ri rianachd air a’ bhriseadh-chreideis Disathairne Chaidh a thoirt seachad, February 16, 2019, a ‘toirt buaidh 376 luchd-obrach. A \ W

 

 

Ξ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Loganair.co.uk / Flybmi.com / Airgways.com / Guernseypress.com / Wikimedia.org / Aerotime.aero / Telegraph.co.uk / Ukaviation.news
AW-POST: 201902191159AR

A\W   A I R G W A Y S ®

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s