Bamboo Airways expande servicios

AW | 2020 10 09 15:27 | AIRLINES ROUTES

Bamboo Airways incorporará Embraer E195 adicionales

La semana pasada, Embraer anunció el inicio de operaciones de dos aviones E195 en Vietnam a través de Bamboo Airways. Los aviones se unieron a la flota de la aerolínea en un contrato de arrendamiento con Great Dane Airlines. La aerolínea vietnamita continúa satisfecha con los resultados del inicio de operaciones de los jets E195 con el deseo de ampliar su flota de aviones brasileños. “Estamos comprando aviones E195 adicionales, teniendo en cuenta la demanda del mercado”, dijo Le Thi Hoai Thu, Portavoz de Bamboo Airways.

La nueva aerolínea regional efectuaba la ruta al Aeropuerto Côn Đảo con los turbohélices ATR 72-600. Actualmente, Bamboo Airways opera los Embraer E195, con servicio exclusivo al Archipiélago de Côn Đảo, un grupo de islas en el sur del país que es un importante destino turístico para los ciudadanos de Vietnam.

Aunque Bamboo Airways tiene otros aviones que pueden aterrizar en en el Aeropuerto Côn Đảo con una pista de 1.800 metros de extensión, como el Airbus A319, el aeropuerto es muy pequeño y restringido. La principal limitación es la infraestructura: la pequeña plataforma soporta solo cuatro aeronaves turbohélices de manera simultánea y el aeropuerto no tiene suministros, por lo que las aeronaves tienen que volar allí con el combustible para el retorno.

Expansión rutas

La compañía ha solicitado la ampliación de más destinos regionales y también a rutas existentes que fueron cerradas anteriormente por la pandemia mundial.

Hasta ahora, Bamboo Airways está acelerando la restauración de la red de vuelos nacionales, al mismo tiempo abriendo muchas rutas nuevas para satisfacer las necesidades de viaje de los pasajeros. Los líderes de Bamboo Airways dijeron que la aerolínea restauró por completo y abrió muchas rutas nacionales nuevas en vuelos directos desde Hanoi a: Hai Phong-Pleiku/Buon Me Thuot Quy Nhon, Vinh-Da Lat/Vinh Buon Me Thuot, Hai Phong a Con Dao desde Septiembre de 2020; vuelos desde Da Nang a Hai Phong/Phu Quoc/Da Lat, Hai Phong-Can Tho a partir del 5 de Octubre de 2020; Can Tho-Quy Nhon/Da Lat/Vinh del 12 de Octubre de 2020.

Happy Liberation Day

Recientemente, con motivo de la celebración de los 66 años de la liberación de la capital de Vietnam, Hanoi, el 10 de Octubre de 1954-10 de Octubre de 2020, así como para responder con prontitud a la alta demanda de turismo interno durante el otoño-invierno y las ocasiones de fin de año, la aerolínea vietnamita ofrece a los clientes el Programa Happy Liberation Day con promociones extremadamente interesantes con el mismo precio que solo 10.000 VND/boleto. Específicamente, en solo 4 días del 7 al 10 de Octubre de 2020, Bamboo Airways abrió para vender todas las rutas nacionales, con excepción las que conectan Con Dao, con el mismo precio de solo 10.000 VND/boleto. Los pasajeros pueden comprar boletos fácilmente a través de todos los canales de venta (excepto los mostradores de última hora en el aeropuerto) de Bamboo Airways para disfrutar de esta oferta.

Bamboo expands services

Bamboo Airways to add additional Embraer E195s

Last week, Embraer announced the start of operations of two E195 jets in Vietnam through Bamboo Airways. The planes were joined to the airline’s fleet in a lease with Great Dane Airlines. The Vietnamese airline continues to be satisfied with the results of the start of operations of the E195 jets with the desire to expand its fleet of Brazilian aircraft. “We are purchasing additional E195 aircraft, keeping in mind the market demand”, said Le Thi Hoai Thu, Bamboo Airways Spokesperson.

The new regional airline operated the route to Côn Đảo Airport with ATR 72-600 turboprops. Currently, Bamboo Airways operates the Embraer E195s, with exclusive service to the Côn Đảo Archipelago, a group of islands in the south of the country that is an important tourist destination for the citizens of Vietnam.

Although Bamboo Airways has other aircraft that can land at Côn Đảo Airport with a 1,800-meter runway, such as the Airbus A319, the airport is very small and restricted. The main limitation is the infrastructure: the small platform supports only four turboprop aircraft simultaneously and the airport has no supplies, so the aircraft have to fly there with fuel for the return.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es aw-vietnam_map.jpg

Route expansion

The company has requested the expansion of more regional destinations and also existing routes that were previously closed due to the global pandemic.

So far, Bamboo Airways is accelerating the restoration of the domestic flight network, at the same time opening many new routes to meet the travel needs of passengers. Bamboo Airways leaders said the airline completely restored and opened many new domestic routes on direct flights from Hanoi to: Hai Phong-Pleiku/Buon Me Thuot Quy Nhon, Vinh-Da Lat/Vinh Buon Me Thuot, Hai Phong a Con Dao since September 2020; flights from Da Nang to Hai Phong/Phu Quoc/Da Lat, Hai Phong-Can Tho starting October 5, 2020; Can Tho-Quy Nhon/Da Lat/Vinh of October 12, 2020.

Happy liberation day

Recently, on the occasion of the celebration of 66 years of the liberation of the capital of Vietnam, Hanoi, on October 10, 1954 – October 10, 2020, as well as to respond promptly to the high demand for domestic tourism during the Autumn-winter and New Years Eve occasions, the Vietnamese airline offers customers the Happy Liberation Day Program with extremely interesting promotions with the same price as only 10,000 VND/ticket. Specifically, in just 4 days from October 7 to 10, 2020, Bamboo Airways opened to sell all domestic routes, with the exception of those that connect Con Dao, with the same price of only 10,000 VND/ticket. Passengers can easily purchase tickets through all Bamboo Airways sales channels (except last minute counters at the airport) to enjoy this offer.

Bamboo mở rộng dịch vụ

Bamboo Airways bổ sung thêm Embraer E195s

Tuần trước, Embraer thông báo bắt đầu hoạt động của hai máy bay phản lực E195 tại Việt Nam thông qua Bamboo Airways. Các máy bay được gia nhập vào đội bay của hãng trong hợp đồng thuê với Hãng hàng không Great Dane. Hãng hàng không Việt Nam tiếp tục hài lòng với kết quả bắt đầu hoạt động của các máy bay phản lực E195 với mong muốn mở rộng đội máy bay Brazil. Bà Lê Thị Hoài Thu, Người phát ngôn của Bamboo Airways cho biết: “Chúng tôi đang mua thêm máy bay E195, lưu ý nhu cầu thị trường.

Hãng hàng không khu vực mới khai thác đường bay đến Sân bay Côn Đảo với động cơ phản lực cánh quạt ATR 72-600. Hiện tại, Bamboo Airways đang khai thác máy bay Embraer E195, với dịch vụ độc quyền đến Quần đảo Côn Đảo, một quần thể đảo ở phía nam của đất nước, là điểm đến du lịch quan trọng của người dân Việt Nam.

Mặc dù Bamboo Airways có các máy bay khác có thể hạ cánh xuống sân bay Côn Đảo với đường băng 1.800 mét, chẳng hạn như Airbus A319, sân bay này rất nhỏ và hạn chế. Hạn chế chính là cơ sở hạ tầng: sân ga nhỏ chỉ hỗ trợ đồng thời bốn máy bay động cơ phản lực cánh quạt và sân bay không có nguồn cung cấp, vì vậy máy bay phải bay đến đó với nhiên liệu cho lượt về.

Mở rộng tuyến đường

Công ty đã yêu cầu mở rộng thêm các điểm đến trong khu vực và cả các tuyến đường hiện có trước đây đã bị đóng cửa do đại dịch toàn cầu.

Cho đến nay, Bamboo Airways đang đẩy nhanh việc khôi phục mạng đường bay nội địa, đồng thời mở thêm nhiều đường bay mới, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Lãnh đạo Bamboo Airways cho biết hãng khôi phục hoàn toàn và mở mới nhiều đường bay nội địa trên các đường bay thẳng từ Hà Nội đến: Hải Phòng-Pleiku/Buôn Mê Thuột Quy Nhơn, Vinh-Đà Lạt/ Vinh Buôn Mê Thuột, Hải Phòng đi Côn Đạo kể từ tháng 9 năm 2020; các chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hải Phòng/Phú Quốc/Đà Lạt, Hải Phòng-Cần Thơ bắt đầu từ ngày 5/10/2020; Cần Thơ-Quy Nhơn/Đà Lạt/Vinh ngày 12/10/2020.

Ngày giải phóng vui vẻ

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1954 – ngày 10 tháng 10 năm 2020, cũng như để đáp ứng kịp thời nhu cầu du lịch cao trong nước trong thời gian Dịp Thu Đông và Tết Dương lịch, hãng hàng không Việt Nam mang đến cho Quý khách hàng chương trình Vui Tết Giải phóng với những khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, đồng giá chỉ 10.000 đồng/vé. Cụ thể, chỉ trong 4 ngày từ 7 đến 10-10-2020, Bamboo Airways mở bán tất cả các đường bay nội địa, trừ những chặng nối Côn Đảo, đồng giá vé chỉ 10.000 đồng/vé. Hành khách có thể dễ dàng mua vé qua tất cả các kênh bán hàng của Bamboo Airways (trừ quầy vào phút chót tại sân bay) để được hưởng ưu đãi này.


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Vnanet.vn / Bambooairways.com / Airgways.com
AW-POST: 202010091527AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Deja un comentario