Renuncia CEO LOT Airlines

AW | 2022 12 24 15:07 | AIRLINES

Destituyen cargo CEO aerolínea polaca

El CEO de LOT Polish Airlines Rafal Milczarski ha presentado la renuncia de manera tempestiva debido a la situación financiera de la compañía aérea. La destitución del CEO Rafal Milczarski cercado al Primer Ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha aumentado las incertidumbres acerca de las perspectivas de la aerolínea frente a los problemas financieros que atraviesa LOT Airlines tras la crisis sanitaria mundial y el bloqueo occidental por parte de la Europa Occidental, cancelando muchos vuelos hacia el Este Europeo y Asia.

Rafal Milczarski fue despedido repentinamente tanto del cargo de Presidente de LOT Polish Airlines como de PGL Group, el grupo de empresas adjunta a la misma. Según informa la prensa de Varsovia, en el pasado había hecho donaciones a las campañas electorales del actual Primer Ministro y del Presidente Andrzej Duda, actualmente ambos en los cargos en el Gobierno.

Los consejos de LOT Polish Airlines y de Polska Grupa Lotnicza decidieron destituir a Rafal Milczarski del cargo de Presidente del Consejo de Administración de ambas compañías, tras lo cual brevemente agradecieron su contribución. El Consejo decidirá seleccionar nuevos presidentes, mientras que la Administración delegó en la Presidenta Katarzyna Lewandowska la función de Presidenta Interina de LOT Polish Airlines y Elżbieta Bugaj será la encargada de llevar el PGL Group.

Rafał Milczarski llevaba al frente de LOT desde el 28 de Enero de 2016, alcanzando el cargo de Presidente del PGL en 2018. El Consejo de Administración no ha explicado las causas del cese del CEO, pero la prensa local polaca especula la desvinculación a la pésima situación financiera de la compañía y la falta de una estrategia definida.

Ceo LOT Airlines resign

Leave CEO Polish Airlines

The LOT Polish Airlines Rafal Milczarski CEO has presented the renunciation in a stable way due to the financial situation of the airline. The dismissal of the Rafal CEO Milczarski surrounded by the Polish Prime Minister, Mateusz Morawiecki, has increased uncertainties about the perspectives of the airline in the face of the financial problems that LOT Airlines crosses after the world health crisis and the western blockade by Western Europe, canceling many flights to the east European and Asia.

Rafal Milczarski was suddenly fired from both the position of president of LOT Polish Airlines and PGL Group, the group of companies attached to it. According to the Warsaw press, in the past he had made donations to the electoral campaigns of the current prime minister and President Andrzej Doubt, currently both in the charges in the government.

The LOT Polish Airlines and Polska Siska Lotnicza councils decided to dismiss Rafal Milczarski from the position of President of the Board of Directors of both companies, after which they briefly thanked their contribution. The Council will decide to select new presidents, while the Administration delegated to President Katarzyna Lewandowska the function of the interim president of LOT Polish Airlines and Elżbieta Bugaj will be in charge of carrying the PGL Group.

Rafał Milczarski took LOT Airlines since January 28, 2016, reaching the position of President of the PGL in 2018. The Administration Council has not explained the causes of the cessation of the CEO, but the local polish press speculates the separation to the lousy Financial situation of the company and the lack of a defined strategy.

CEO LOT Airlines rezygnuje

Opuść CEO Polaca Aeroline

LOT Polish Airlines Rafal Milczar CEO przedstawił wyrzeczenie w stabilny sposób ze względu na sytuację finansową linii lotniczej. Zwolnienie dyrektora generalnego Rafal Milczskiego w otoczeniu polskiego Premiera, Mateusza Morawiecki, zwiększyło niepewność co do perspektyw linii lotniczej w obliczu problemów finansowych, które linie lotnicze przechodzą po Światowym Kryzysie Zdrowia i Zachodniej Blokadzie Zachodniej, anulowanie wielu lotów do Europy Wschodniej i Azji.

Rafal Milczarski został nagle zwolniony zarówno ze stanowiska prezydenta Polish Airlines, jak i grupy PGL, grupy przywiązanych do niego firm. Według Warszaw Press w przeszłości przekazał darowizny na kampanie wyborcze obecnego premiera i prezydenta Andrzeja wątpliwości, obecnie oba pod zarzutem rządu.

Rady Polish Airlines i Polska Siska Lotnicza postanowiły zwolnić Rafal Milczarskiego ze stanowiska Prezydenta Rady Dyrektorów obu firm, po czym krótko podziękowali ich wkład. Rada zdecyduje się na wybranie nowych prezydentów, podczas gdy administracja przekazała prezydentowi Katarzynę Lewandowskę funkcję tymczasowego prezydenta Polish Airlines i Elżbieta Bugaj będzie odpowiedzialna za noszenie grupy PGL.

Rafał Milczarski dużo zajął od 28 Stycznia 2016 r., Osiągając stanowisko Prezydenta PGL w 2018 r. Rada Diario nie wyjaśniła przyczyn zaprzestania dyrektora generalnego, ale lokalna polska prasa spekuluje oddzielenie kiepskiej sytuacji finansowej o sytuacji finansowej Firma i brak określonej strategii.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Lot.com / Airgways.com
AW-POST: 202212241507AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s