Bamboo incoporará A320NEO

AW-7088808.pngAW | 2019 10 29 14:14 | AIRLINES

Resultado de imagen para Bamboo Airways A320neoBamboo Airways recibirá el primer Airbus A320NEO en Noviembe 2019

Bamboo Airways de Vietnam dijo el Martes 29/10 que recibirá el próximo mes el primer avión Airbus A320NEO de la compañía y del país. La compañía vitnamita busca expandirse en su red de servicios con su propia flota. “Este es el primero en la orden de compra de 50 aviones firmados por Bamboo Airways y Airbus en 2018. También es el primer Airbus A320NEO en Vietnam”, dijo Bamboo Airways en un comunicado.

Bamboo Airways, propiedad de FLC Group, actualmente opera con 10 aviones alquilados y espera recibir también dos aviones Boeing 787-9 Dreamliner en 2020. La aerolínea planea ser el primer operador vietnamita en lanzar vuelos directos desde Vietnam a Estados Unidos, dijo su Presidente Trinh Van Quyet en Agosto 2019.

El mes pasado reveló un plan para recaudar alrededor de US$ 100 millones de una oferta pública inicial propuesta (IPO) en 2020. El mercado de aviación de Vietnam ha registrado un crecimiento anual de dos dígitos en los últimos diez años, lo que lo convierte en uno de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo. Los aeropuertos del país atendieron a 106 millones de pasajeros en 2018, un 13% más que hace un año, mostraron datos oficiales.

Bamboo Airways, que compite contra la aerolínea de bajo presupuesto VietJet y la estatal Vietnam Airlines, ha contado con su red de campos de golf para atraer visitantes, especialmente del noreste de Asia, a sus centros turísticos en todo Vietnam.

Expansión rutas

Bamboo Airways, una ambiciosa startup vietnamita, está expandiendo su red de rutas internacionales con dos nuevas rutas a Seúl. Utilizando aviones Airbus A321NEO, la compañía se expandirá con catorce nuevos vuelos semanales entre destinos de ocio en Vietnam a la capital de Corea del Sur. AW-Icon AW001.png

Resultado de imagen para Bamboo Airways A320neoBamboo will incorporate A320NEO

Bamboo Airways will receive the first Airbus A320NEO in Noviembre 2019

Bamboo Airways of Vietnam said on Tuesday 29/10 that it will receive next month the first Airbus A320NEO aircraft from the company and the country. The Vitnamita company seeks to expand in its network of services with its own fleet. “This is the first in the purchase order for 50 planes signed by Bamboo Airways and Airbus in 2018. It is also the first Airbus A320NEO in Vietnam,” Bamboo Airways said in a statement.

Bamboo Airways, owned by FLC Group, currently operates with 10 rented planes and expects to also receive two Boeing 787-9 Dreamliner planes in 2020. The airline plans to be the first Vietnamese operator to launch direct flights from Vietnam to the United States, said President Trinh Van Quyet in August 2019.

Last month it revealed a plan to raise around US$ 100 million from a proposed initial public offering (IPO) in 2020. The Vietnam aviation market has registered double-digit annual growth over the past ten years, which makes it one of the fastest-growing markets in the world. The country’s airports served 106 million passengers in 2018, 13% more than a year ago, official data showed.

Bamboo Airways, which competes against the low-budget airline VietJet and state-owned Vietnam Airlines, has had its golf course network to attract visitors, especially from Northeast Asia, to its resorts throughout Vietnam.

Route expansion

Bamboo Airways, an ambitious Vietnamese startup, is expanding its international route network with two new routes to Seoul. Using Airbus A321NEO aircraft, the company will expand with fourteen new weekly flights between leisure destinations in Vietnam to the capital of South Korea. AW-Icon AW002.png

 

AW-700034.jpgTre sẽ kết hợp với A320NEO

Bamboo-logo.pngBamboo Airways sẽ nhận được chiếc Airbus A320NEO đầu tiên vào tháng 11 năm 2019

Tre Hàng không của Việt Nam cho biết vào thứ ba 29/10 rằng họ sẽ nhận được vào tháng tới chiếc máy bay Airbus A320NEO đầu tiên từ công ty và cả nước. Công ty Vitnamita tìm cách mở rộng mạng lưới dịch vụ với đội tàu riêng. “Đây là chiếc đầu tiên trong đơn đặt hàng cho 50 chiếc máy bay có chữ ký của Bamboo Airways và Airbus năm 2018. Đây cũng là chiếc Airbus A320NEO đầu tiên tại Việt Nam”, Bamboo Airways cho biết trong một tuyên bố.

Hãng hàng không Bamboo, thuộc sở hữu của FLC Group, hiện đang hoạt động với 10 chiếc máy bay thuê và dự kiến ​​sẽ nhận hai máy bay Boeing 787-9 Dreamliner vào năm 2020. Hãng hàng không có kế hoạch trở thành nhà khai thác đầu tiên của Việt Nam triển khai các chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, Tổng thống Trinh cho biết Văn Quyết tháng 8 năm 2019.

Tháng trước, công ty đã tiết lộ kế hoạch tăng khoảng 100 triệu đô la Mỹ từ đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) vào năm 2020. Thị trường hàng không Việt Nam đã đăng ký tăng trưởng hai chữ số trong mười năm qua, điều này khiến nó tăng tại một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới. Các sân bay của đất nước phục vụ 106 triệu hành khách trong năm 2018, tăng 13% so với một năm trước, dữ liệu chính thức cho thấy.

Bamboo Airways, cạnh tranh với hãng hàng không giá rẻ VietJet và Vietnam Airlines thuộc sở hữu nhà nước, đã có mạng lưới sân golf để thu hút du khách, đặc biệt là từ Đông Bắc Á, đến các khu nghỉ dưỡng trên khắp Việt Nam.

AW-700003445.jpgMở rộng tuyến đường

Bamboo Airways, một công ty khởi nghiệp đầy tham vọng của Việt Nam, đang mở rộng mạng lưới tuyến quốc tế với hai tuyến mới đến Seoul. Sử dụng máy bay Airbus A321NEO, công ty sẽ mở rộng với mười bốn chuyến bay hàng tuần mới giữa các điểm đến giải trí ở Việt Nam đến thủ đô của Hàn Quốc. AW-Icon AW002

 

 

Ξ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Bangkokpost.com / Bambooairways.com / Airgways.com
AW-POST: 201910291414AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Deja un comentario