Bulgaria Air lanza 10 nuevas rutas

AW | 2021 02 09 18:38 | AIRLINES ROUTES

Inaugura diez destinos en Europa y Asia

Bulgaria_Air_Isologotype

Bulgaria Air lanza vuelos regulares directos desde Sofía, capital de la República de Bulgaria, a más de diez nuevos destinos en Europa y Asia. A contramarcha de los constantes informes de desafíos en la industria de la aviación debido a las restricciones de vuelos por la pandemia, Bulgaria Air asume una estrategia muy diferente y positiva y se complace en anunciar que la compañía está ampliando su cartera de destinos.

Bulgaria Air lanza nuevos vuelos directos hacia este 2Q2021entre Sofía y las islas de Corfú, Rodas y Creta, así como a Tesalónica (Grecia), Budapest (Rumania), Kiev (Ucrania), entre otros destinos principales. Las reservas para estos viajes exóticos ya están abiertas y los primeros vuelos comenzarán en primavera. Se planean tres vuelos exclusivos entre Sofía y Dubái para las vacaciones de Mayo, el 30/04, 05, 10/05 de 2021, y los vuelos regulares en la línea se operarán a partir del 30 de Septiembre de 2021 con dos vuelos a la semana (2Frq/S), todos los Jueves y Domingos con un horario conveniente y la posibilidad de conexión bidireccional con salida desde Varna. A finales de Abril 2021 se lanzarán los primeros vuelos regulares directos entre Sofía y Budapest y Kiev, y para las vacaciones, el 21/05 comenzará los vuelos entre Sofía y los nuevos destinos griegos: Tesalónica y las islas de Creta y Rodas. El primer vuelo directo de Bulgaria Air desde Sofía a la magnífica isla jónica de Corfú tendrá lugar el 11/06. La aerolínea ha reanudado sus vuelos regulares entre Sofía y San Petersburgo (Federación Rusia) y entre Sofía y Valencia (España), para la temporada de verano boreal de 2021, y los billetes están a la venta. Bulgaria Air anunciará la fecha de inicio de otra nueva línea regular directa a Tenerife (España), así como a muchos otros lugares exóticos.

La aerolínea búlgara ha comunicado que el desarrollo de todos sus vuelos se realizan con las medidas de seguridad vigentes, para hacer a los pasajeros un viaje cómodo y seguro, todos los vuelos de la compañía nacional funcionan de acuerdo con los más altos requisitos de higiene y después de una desinfección estricta con detergentes certificados, también ha innovado tecnológicamente con una máquina especial de UV Honeywell UV Cabin System II. La calidad del aire en los aviones de Bulgaria Air está garantizada por sistemas especiales de filtración HEPA, lo que limita la posible propagación de cualquier posible contaminación por aire.

Bulgaria Air launches 10 new routes

Opens ten destinations in Europe and Asia

Bulgaria Air launches direct regular flights from Sofia, capital of the Republic of Bulgaria, to more than ten new destinations in Europe and Asia. Against the constant reports of challenges in the aviation industry due to flight restrictions due to the pandemic, Bulgaria Air is taking a very different and positive strategy and is pleased to announce that the company is expanding its portfolio of destinations.

Bulgaria Air launches new direct flights to this 2Q2021 between Sofia and the islands of Corfu, Rhodes and Crete, as well as to Thessaloniki (Greece), Budapest (Romania), Kiev (Ukraine), among other main destinations. Reservations for these exotic trips are now open and the first flights will begin in the spring. Three exclusive flights between Sofia and Dubai are planned for the May holidays, on 04/30, 05, 10/05, 2021, and scheduled flights on the line will be operated from September 30, 2021 with two flights to the week (2Frq/S), every Thursday and Sunday with convenient hours and the possibility of two-way connection departing from Varna. At the end of April 2021 the first direct regular flights between Sofia and Budapest and Kiev will be launched, and for the holidays, on 05/21 will begin flights between Sofia and the new Greek destinations: Thessaloniki and the islands of Crete and Rhodes. Bulgaria Air’s first direct flight from Sofia to the magnificent Ionian island of Corfu will take place on 06/11. The airline has resumed its regular flights between Sofia and Saint Petersburg (Russian Federation) and between Sofia and Valencia (Spain), for the boreal summer season of 2021, and tickets are on sale. Bulgaria Air will announce the start date of another new direct regular line to Tenerife (Spain), as well as many other exotic locations.

The Bulgarian airline has communicated that the development of all its flights is carried out with the current security measures, to make passengers a comfortable and safe trip, all the flights of the national company operate in accordance with the highest hygiene and After strict disinfection with certified detergents, it has also innovated technologically with a special Honeywell UV Cabin System II UV machine. Air quality in Bulgaria Air aircraft is ensured by special HEPA filtration systems, limiting the possible spread of any possible air pollution.

Bulgaria Air пуска 10 нови маршрута

Отваря десет дестинации в Европа и Азия

AW-Bulgaria-Air_A320CEO

Bulgaria Air стартира директни редовни полети от София, столицата на Република България, до повече от десет нови дестинации в Европа и Азия. Срещу постоянните съобщения за предизвикателства в авиационната индустрия поради ограничения на полетите поради пандемията, Bulgaria Air приема съвсем различна и положителна стратегия и с удоволствие съобщава, че компанията разширява портфолиото си от дестинации.

Bulgaria Air стартира нови директни полети до този 2Q2021 между София и островите Корфу, Родос и Крит, както и до Солун (Гърция), Будапеща (Румъния), Киев (Украйна), наред с други основни дестинации. Резервациите за тези екзотични пътувания вече са отворени и първите полети ще започнат през пролетта. Три ексклузивни полета между София и Дубай са планирани за майските празници, на 30/04, 05, 10/05, всеки четвъртък и неделя с удобни часове и възможност за двупосочна връзка, заминаваща от Варна. В края на април 2021 г. стартират първите директни редовни полети между София и Будапеща и Киев, а за празниците, на 05/21 започват полети между София и новите гръцки дестинации: Солун и островите Крит и Родос. Първият директен полет на Bulgaria Air от София до великолепния йонийски остров Корфу ще се състои на 06/11. Авиокомпанията възобнови редовните си полети между София и Санкт Петербург (Руска федерация) и между София и Валенсия (Испания), за бореалния летен сезон 2021 г. и билетите се продават. Bulgaria Air ще обяви началната дата на друга нова директна редовна линия до Тенерифе (Испания), както и много други екзотични локации.

Българската авиокомпания съобщи, че развитието на всички нейни полети се извършва с действащите мерки за сигурност, за да направи пътниците комфортно и безопасно пътуване, всички полети на националната компания работят в съответствие с най-високата хигиена и след стриктна дезинфекция със сертифицирани перилни препарати, също така е иновация в технологично отношение със специална UV машина Honeywell UV Cabin System II UV машина. Качеството на въздуха в Bulgaria Air се осигурява от специални системи за филтриране HEPA, ограничаващи възможното разпространение на евентуално замърсяване на въздуха.


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Air.bg / Spotting LKTB / Airgways.com
AW-POST: 202102091838AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s