LOT adquiere 15º Embraer E175

AW | 2023 01 28 03:23 | AIRLINES / INDUSTRY

Desembarca aeronave E175 en aerolínea polaca

LOT_Polish_Airlines_logo_logotype_emblem

LOT Polish Airlines ha adquirido el décimo quinto Embraer E175 (15) a su flota, dando la bienvenida a su cuadragésimo cuarto Embraer E-Jets (44) en la flota. El nuevo avión ha arribado a Varsovia, Polonia el Lunes 24 de Enero de 2023. El avión adicional aumentará la capacidad de la aerolínea polaca cuando los aviones regionales turboprop Bombardier DHC 8-QQ400 se retiraron de la flota el 01/01.

La nueva aeronave Embraer E175 con registro de fábrica MSN17000340 y con matrícula SP-LIR, está arrendado a Nordic Aviation Capital (NAC). El E175 en cuestión fue producido en Junio de 2012, entregado al primer operador aéreo Alitalia Cityliner. Luego, después de ser retirado por la aerolínea italiana, el avión fue estacionado por NAC en el Aeropuerto de Bydgoszcz desde Octubre de 2021 hasta Enero de 2023. La nueva adquisición del E175 se encuentra configurada para transportar a 88 pasajeros, aumentando a seis pasajeros adicionales respecto a la flota E175 actual de LOT Airlines.

La aerolínea polaca utiliza actualmente todas las variantes de la familia E1-Jets como el Embraer E170, que ha sido entregado el 8 de Marzo de 2004, el Embraer E175,adquirido el 25 de Abril de 2006, el Embraer E190 tomando entrega el 17 Diciembre de 2018 y el Embraer E195 con entrada el 11 de Abril de 2011, acumulando una flota total de setenta y cuatro (74) unidades.

Las nuevas adquisiciones de E175 y E190 permitirán el reemplazo de los turbohélices Bombardier DHC 8Q-400 de la flota de aviones regionales de la compañía. El cumplimiento de su 94º aniversario de existencia el 1 de Enero de 2023, la compañía ha anunciado el retiro de todos los aviones turboprop de su flota marcando el final de la era del tipo de aeronaves. Con el vuelo LO3836 de Gdansk a Varsovia, el De Havilland Canada Dash 8-400 matrícula SP-EQL finalmente se despidió, realizó el último vuelo con indicativo BYE DASH para la aerolínea. Según LOT, sus pilotos volaron más de 360.000 horas en el Dash 8, mientras que se agregan más horas adicionales si se computan los vuelos como Eurolot. La flota Bombardier 8 Q400 que componían de doce (12) unidades era una parte vital de la flota de LOT Airlines.

Lot acquires 15º Embraer E175

Landing E175 aircraft on the Polish airline

LOT Polish Airlines has acquired the fifteenth Embraer E175 (15) to its fleet, welcoming its fuper-fourth E-Jets fourth (44) in the fleet. The new plane has arrived in Warsovia, Poland on Monday, January 24, 2023. The additional plane will increase the capacity of the Polish airline when the Turboprop Bombardier DHC 8-Q400 regional airlines withdrew from the fleet on 01/01.

The new E175 Embraer aircraft with MSN17000340 factory registration and with SP-LIR registration, is leased to Nordic Aviation Capital (NAC). The E175 in question was produced in June 2012, delivered to the first air operator Alitalia Cityliner. Then, after being removed by the Italian airline, the plane was parked by NAC at the Bydgoszcz airport from October 2021 to January 2023. The new acquisition of E175 is configured to transport 88 passengers, increasing six additional passengers with respect to the current E175 fleet of LOT Airlines.

The Polish airline currently uses all the variants of the E1-Jets family such as the E170 Embraer, which has been delivered on March 8, 2004, the Embraer E175, acquired on April 25, 2006, the Embraer E190 taking delivery on December 17 of 2018 and the Embraer E195 with entrance on April 11, 2011, accumulating a total fleet of Seventy-four (74) units.

The new acquisitions of E175 and E190 will allow the replacement of the Bombardier DHC 8Q-400 of the company’s regional aircraft fleet. The fulfillment of its 94th anniversary of existence on January 1, 2023, the company has announced the withdrawal of all the turboprop aircraft of its fleet marking the end of the era of the type of aircraft. With the LO3836 flight from Gdansk to Warsaw, the Havilland Canada Dash 8-400 SP-EQL registration finally said goodbye, made the last flight with indicative by Dash for the airline. According to LOT, its pilots flew more than 360,000 hours in Dash 8, while additional hours are added if flights like Eurolot are computed. The Bombardier 8 Q400 fleet composed of twelve (12) units was a vital part of the Lot Airlines fleet.

LOT nabywa 15º Embraer E175

Landing E175 samolot na polskiej linii lotniczej

LOT Polish Airlines nabył piętnastego Embraer E175 (15) do swojej floty, witając czwarte czwarte E-Jets czwarte (44) we flocie. Nowy samolot przybył do Warsovia w Polsce w poniedziałek, 24 stycznia 2023 r. Dodatkowy samolot zwiększy pojemność polskiej linii lotniczej, gdy regionalne linie lotnicze Bombardier DHC 8-Q400 wycofały się z floty w dniu 01/01.

Nowy samolot E175 Embraer z rejestracją fabryczną MSN17000340 i rejestracją SP-LIR jest wynajęty do Nordic Aviation Capital (NAC). Omawiany E175 został wyprodukowany w czerwcu 2012 r., Dostarczony pierwszej operatorowi lotniczej Alitalia Cityliner. Następnie, po usunięciu przez włoską linię lotniczą, samolot został zaparkowany przez NAC na lotnisku Bydgoszcz od października 2021 r. Do stycznia 2023 r. Nowe nabycie E175 jest skonfigurowane do transportu 88 pasażerów, zwiększając sześciu dodatkowych pasażerów w odniesieniu do obecnej floty E175 LOT Lines.

Polska linia lotnicza używa obecnie wszystkich wariantów rodziny E1-Jets, takich jak E170 Embraer, który został dostarczony 8 Marsz 2004 r., Embraer E175, nabyty 25 Kwietnia 2006 r., Embraer E190 przyjmujący Ontrega 17 Grudnia 2018 i Embraer E195 z wejściem 11 Kwietnia 2011 r., Zgromadzenie całkowitej floty jednostek siedemdziesiąt cztery (74).

Nowe przejęcia E175 i E190 pozwoli na wymianę Bombardier DHC 8Q-400 regionalnej floty samolotów firmy. Wypełnienie 94. rocznicy istnienia w dniu 1 Stycznia 2023 r. Firma ogłosiła wycofanie wszystkich samolotów turbopropowych z floty, która na koniec ery rodzaju samolotu. W przypadku lotu LO3836 z Gdańsku do Warszawy, rejestracja Havilland Canada Dash 8-400 SP-EQL w końcu pożegna się, wykonała ostatni lot z wskaźnikiem linie lotniczej. Według Lot, jego piloci przeleciały ponad 360 000 godzin w Dash 8, podczas gdy dodawane są dodatkowe godziny, jeśli obliczane są loty takie jak Euroolot. Flota Bombardier 8 Q400 złożona z dwunastu (12) jednostek była istotną częścią floty LOT Airlines.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Lot.com / Embraer.com / Airgways.com 
AW-POST: 202301280323AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s