Acuerdo de supervivencia de Wow Air

wow-air.jpgAW | 2019 03 27 12:39 | AIRLINES

Resultado de imagen para wow air logoEl acuerdo se ha cerrado este Martes y asegura la supervivencia de la aerolínea Wow Air

El Domingo 24 Marzo 2019 por la tarde, Icelandair dijo que no negociaba más con Wow Air. Icelandair ya había estado negociando y no había llegado a un acuerdo. Pero, dos meses después, el gobierno islandés le sugirió que lo volviera a intentar porque el cierre de Wow Air podría se un grave problema para Islandia. Pero el domingo arrojó la toalla y dejaron a Wow Air. En ese momento parecía que Wow Air tenía las horas contadas. Pero su Director General, Skuli Mogensen tenía aún una carta en la manga: pedir a los acreedores que se conviertan en accionistas. Los acreedores lo tenían todo perdido pero, si se convierten en accionistas, siguen teniéndolo todo perdido pero al menos conservan la esperanza de que un día, en unos meses o tal vez en unos años, la compañía enderece su rumbo y vuelva a la normalidad. Los acreedores tienen ahora la posibilidad de recuperar el dinero que ya tenían perdido. El Lunes 25 Marzo 2019 por la mañana fue el peor momento porque alguno de los once aviones fue intervenido por los propietarios, pero una parte de ellos siguieron operativos.

Wow Air emitió un comunicado con una buena noticia: “Los tenedores de bonos, los acreedores, acordaron formalmente convertir sus bonos en acciones”, dijo Wow Air. De esta manera se ha iniciado conversaciones con inversionistas para obtener financiamiento adicional. Este sería un hito importante en la reestructuración financiera de la empresa a largo plazo.

Resultado de imagen para wow air logo

Airlines-wow.jpgPlan de capitalización

La aerolínea no proporciona detalles del plan de capital de los tenedores de bonos. Los tenedores de bonos de Wow Air acordaron convertir su deuda en capital. La aprobación es parte del último intento de reestructuración de Wow Air, que dice que involucra la recaudación de fondos de los inversores para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Entre los tenedores de bonos en la aerolínea islandesa de bajo cost figuran BNY Mellon, Forte Fondsforvaltning, Hansainvest Hanseatische Investment y Universal Investment.

La aprobación de los tenedores de bonos se produce después de que Icelandair se haya retirado dos veces de las discusiones de adquisición, e Indigo Partners abandonaran los planes para invertir hasta US$ 90 millones en Wow Air a principios de Marzo 2019.

Wow Air opera 11 aviones, Airbus A320NEO (1), Airbus A321(8) y A321NEO (2). Esto está por debajo de los 20 aviones cuando reveló las conversaciones con Icelandair sobre una posible adquisición a principios de noviembre de 2018. Un representante de uno de los accionistas dijo que el papel de Mogensen fue espectacular y que es quien consiguió alinear a todos los acreedores para este resultado increíble.AW-Icon-TXT-01

Imagen relacionadaWow Air survival agreement

The agreement has been closed this Tuesday and ensures the survival of the airline Wow Air

On Sunday March 24, 2019 in the afternoon, Icelandair said he did not negotiate with Wow Air anymore. Icelandair had already been negotiating and had not reached an agreement. But, two months later, the Icelandic government suggested that he try again because the closure of Wow Air could be a serious problem for Iceland. But on Sunday he threw in the towel and left Wow Air behind. At that time it seemed that Wow Air had the hours counted. But its CEO, Skuli Mogensen still had a letter up his sleeve: ask the creditors to become shareholders. The creditors had everything lost but, if they become shareholders, they still have everything lost but at least they keep the hope that one day, in a few months or maybe in a few years, the company will straighten its course and return to normal. The creditors now have the possibility of recovering the money they had already lost. The Monday 25 March 2019 in the morning was the worst moment because some of the eleven airplanes were intervened by the owners, but a part of them continued operative.

Wow Air issued a statement with good news: “The bondholders, the creditors, formally agreed to convert their bonds into shares”, Wow Air said. In this way, conversations with investors have been initiated to obtain additional financing. This would be an important milestone in the long-term financial restructuring of the company.

Capitalization plan

The airline does not provide details of the capital plan of the bondholders. Wow Air bondholders agreed to convert their debt into equity. The approval is part of Wow Air’s latest restructuring attempt, which says it involves investor fundraising to ensure its long-term sustainability. Among the holders of bonds on the Icelandic low-cost airline are BNY Mellon, Forte Fondsforvaltning, Hansainvest Hanseatische Investment and Universal Investment.

The bond holders’ approval comes after Icelandair has withdrawn twice from the acquisition discussions, and Indigo Partners will abandon plans to invest up to US $ 90 million in Wow Air at the beginning of March 2019.

Wow Air operates 11 aircraft, Airbus A320NEO (1), Airbus A321 (8) and A321NEO (2). This is below 20 aircraft when it revealed talks with Icelandair about a possible acquisition in early November 2018. A representative of one of the shareholders said that Mogensen’s role was spectacular and that he managed to align all the creditors for this incredible result. A \ W

Resultado de imagen para wow air logoWow Air lifun samkomulagi

Resultado de imagen para wow air logoSamningurinn hefur verið lokaður á þriðjudag og tryggir að flugfélagið Wow Air sé að lifa afResultado de imagen para wow air logo

24 mars 2019 Sunnudagur síðdegi, Icelandair segir að það hafi ekki semja frekar við Wow Air. Icelandair hafði þegar verið að semja og ekki náð samkomulagi. En tveimur mánuðum síðar, hafa íslensk stjórnvöld lagt til að hann reyna það aftur vegna þess að lokun Wow Air gæti verið alvarlegt vandamál á Íslandi. En á sunnudaginn kastaði hann í handklæði og fór Wow Air á bak við. Á þeim tíma virtist að Wow Air hafði tíma talin. En forstjóri hennar, Skuli Mogensen, átti enn bréf í ermi hans: biðja kröfuhafa að verða hluthafar. Kröfuhafar hafði allt tapað en ef þeir verða hluthafar, enn halda að það missti allt en að minnsta kosti halda þeirri von að einn daginn, í nokkra mánuði eða kannski í nokkur ár, fyrirtækið Rétta völdin og aftur í eðlilegt horf. Kröfuhafar hafa nú möguleika á að endurheimta peningana sem þeir höfðu þegar misst. 25 mars, 2019 á mánudagsmorgun var versta stund vegna þess að sum ellefu flugvélum var rekið af eigendum, en sumir þeirra halda áfram að starfa.

WOW air út yfirlýsingu með fagnaðarerindinu: “The eigendur, lánardrottna, formlega samþykkt að breyta skuldabréfum sínum í hlutafé”, sagði vá Air. Á þennan hátt hefur samtal við fjárfesta verið hafin til að fá frekari fjármögnun. Þetta væri mikilvægt áfangi í langtíma fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins.

Stærðaráætlun

Flugfélagið veitir ekki upplýsingar um fjármagnsáætlun skuldabréfa. Vá Air eigendur sammála um að breyta skuldum sínum í eigið fé. Samþykki er hluti af nýjustu endurskipulagningarátaki Wow Air, sem segir að það feli í sér fjárfestingarsjóði til að tryggja sjálfbærni sína til lengri tíma litið. Meðal eigenda skuldabréfa á íslenskum lágmarkskostnaði er BNY Mellon, Forte Fondsforvaltning, Hansainvest Hanseatic Investment og Universal Investment.

Samþykkt eigenda skuldabréfa kemur eftir að Icelandair hefur dregið tvisvar frá kaupum umræðu og Indigo Partners mun yfirgefa áætlanir um að fjárfesta allt að 90 milljónir Bandaríkjadala í Wow Air í byrjun mars 2019.

Wow Air rekur 11 flugvélar, Airbus A320NEO (1), Airbus A321 (8) og A321NEO (2). Þetta er undir 20 flugvélum þegar það leiddi til viðræður við Icelandair um hugsanlega kaup í byrjun nóvember 2018. Fulltrúi einnar hluthafa sagði að hlutverk Mogensen væri stórkostlegt og að hann náði að samræma alla kröfuhafa vegna þessa ótrúlegu niðurstöðu. A \ W

 

 

Ξ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Wowair.com / Flytrippers.com / Airgways.com
AW-POST: 201903271239AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s