DVS adquiere Panalpina

Resultado de imagen para PanalpinaAW | 2019 05 21 19:33 | AIRLINES

Imagen relacionadaDSV adquiere Panalpina en un documento conocido como Offer Prospectus DSV confirma que pretende obtener el control total (100%) de Panalpina. Tras la finalización exitosa de la adquisición, el documento Offer Prospectus expresa: “DSV planea comenzar el proceso de integración y tiene la intención de combinar los negocios de Panalpina con DSV para realizar las sinergias y el potencial de una compañía combinada. DSV pretende unir fuerzas con la Resultado de imagen para Panalpinaadministración existente, los empleados y todas las partes interesadas relevantes para crear valor y para que la compañía combinada esté mejor posicionada para proporcionar una propuesta de valor mejorada a los clientes. La combinación de DSV y Panalpina brinda la posibilidad de realizar sinergias como resultado de las similitudes en los modelos de negocios, servicios y estrategias. Es la aspiración de elevar el margen operativo de la compañía combinada hacia el nivel existente de DSV».

Nuevo Consejo

DSV designará un nuevo consejo en la próxima junta extraordinaria de accionistas de Panalpina. Para realizar todas las sinergias posibles, el plan de DSV es establecer un comité de integración compuesto por dos representantes tanto de DSV como de Panalpina.

DSV presidirá el comité de integración y tendrá voto de calidad sobre cualquier decisión. El comité de integración debe supervisar el proceso de integración y crear un marco de evaluación que se aplique para la designación de funciones de gestión y especialistas regionales y nacionales. Todos los miembros titulares de la junta directiva de Panalpina deberán renunciar a sus funciones en la junta directiva de Panalpina y de cualquiera de sus subsidiarias una vez que se resuelva el acuerdo. Luego se seleccionará una nueva junta después de una junta extraordinaria de accionistas.

Sujeto a la realización de una revisión exhaustiva, DSV ha confirmado que se compromete a mantener potencialmente, después de la liquidación del acuerdo, la operación de envío de Air & Sea de Panalpina en Suiza y otras competencias en el país.

DSV ha acordado pagar a Panalpina CHF20m como un reembolso de costo de suma global si su oferta de compra de acciones no tiene éxito o no se convierte en incondicional como resultado de la inminente junta general de accionistas de DSV programada para el 27 Mayo 2019 que no aprueba el aumento de capital requerido en conexión con el trato.

El acuerdo se implementó con éxito, el Offer Prospectus afirma que la empresa combinada DSV-Panalpina se convertirá en una de las compañías de transporte y logística más grandes del mundo con un ingreso combinado de aproximadamente DKK118bn y una fuerza laboral combinada de más de 60.000 empleados. por lo tanto, “presentando una red global sólida y una oferta de servicios mejorada para los clientes de DSV-Panalpina”. AW-Icon-TXT-01

Resultado de imagen para PanalpinaDVS acquires Panalpina

DSV acquires Panalpina in a document known as Offer Prospectus

DSV confirms that it intends to obtain full control (100%) of Panalpina. Following the successful completion of the acquisition, the Offer Prospectus document states: «DSV plans to begin the integration process and intends to combine Panalpina’s business with DSV to realize the synergies and potential of a combined company. DSV aims to join forces with existing management, employees and all relevant stakeholders to create value and for the combined company to be better positioned to provide an enhanced value proposition to customers. The combination of DSV and Panalpina offers the possibility of creating synergies as a result of the similarities in business models, services and strategies. It is the aspiration to raise the operating margin of the combined company to the existing level of DSV».

New Council

DSV will appoint a new board at the next extraordinary meeting of shareholders of Panalpina. To make all possible synergies, the plan of DSV is to establish an integration committee composed of two representatives from both DSV and Panalpina.

DSV will preside over the integration committee and will have a quality vote on any decision. The integration committee should supervise the integration process and create an evaluation framework that applies to the designation of regional and national management functions and specialists. All the members of Panalpina’s board of directors must resign from the board of directors of Panalpina and any of its subsidiaries once the resolution is resolved. Then a new meeting will be selected after an extraordinary shareholders’ meeting.

Subject to a thorough review, DSV has confirmed that it is committed to maintaining potentially, after the settlement of the agreement, the sending operation of Panalpina’s Air & Sea in Switzerland and other powers in the country.

DSV has agreed to pay Panalpina CHF20m as a lump-sum cost reimbursement if its stock purchase offer is unsuccessful or does not become unconditional as a result of the imminent general meeting of shareholders of DSV scheduled for May 27, 2019 that does not approves the capital increase required in connection with the deal.

The agreement was successfully implemented, the Offer Prospectus states that the combined company DSV-Panalpina will become one of the largest transport and logistics companies in the world with a combined income of approximately DKK118bn and a combined workforce of more than 60,000 employees. . therefore, «presenting a solid global network and an improved service offering for DSV-Panalpina customers». A \ W

 

 

DVS køber Panalpina

DSV køber Panalpina i et dokument kaldet Tilbudsprospekt

Resultado de imagen para dsv global transport and logisticsDSV bekræfter, at den har til hensigt at opnå fuld kontrol (100%) af Panalpina. Efter den vellykkede afslutning af købet, de prospekt dokumenttilstande: «DSV planer om at begynde integrationsprocessen og har til hensigt at kombinere forretning med Panalpina DSV for synergier og potentialet i et kombineret selskab. DSV har til hensigt at slå sig sammen med de eksisterende ledelse, medarbejdere og alle relevante interessenter for at skabe værdi, og at det samlede selskab vil blive bedre rustet til at give en forbedret værdi proposition til kunderne. Kombinationen af ​​DSV og Panalpina giver mulighed for at realisere synergier som følge af lighederne i forretningsmodeller, services og strategier. Det er ønsket om at øge det samlede selskabs driftsmargin til det eksisterende niveau af DSV.».

Nyt råd

DSV udpeger et nyt bestyrelse på Panalpinas næste ekstraordinære generalforsamling. For at gøre alle mulige synergier, er det planen at etablere en DSV sammenlægningsudvalget, der består af to repræsentanter fra både DSV og Panalpina.

DSV vil præsidere over integrationskomiteen og vil have en kvalificeret afstemning om enhver beslutning. Integrationsudvalget skal overvåge integrationsprocessen og skabe en evalueringsramme, der gælder for udpegning af regionale og nationale ledelsesfunktioner og specialister. Alle indehavere af Panalpina bestyrelsesmedlemmer må opgive deres opgaver i bestyrelsen for Panalpina og et af dets datterselskaber, når aftalen er løst. Derefter vælges et nyt møde efter ekstraordinær generalforsamling.

Med forbehold for færdiggørelsen af ​​en omfattende gennemgang har DSV bekræftet, at potentielt lover at holde, efter forligsaftalen, shipping operation Panalpina Air & Sea i Schweiz og andre konkurrencer i landet.

DSV har indvilget i at betale Panalpina CHF20m som omkostningsdækkende engangsbeløb, hvis dit tilbud om at købe aktier ikke lykkes eller ikke bliver ubetinget som følge af den forestående generalforsamling i DSV planlagt til 27 maj 2019, at der ikke godkender den kapitalforhøjelse, der kræves i forbindelse med aftalen.

Aftalen blev gennemført med succes, det prospekt siger det kombinerede selskab DSV-Panalpina bliver en af ​​trafikselskaberne og større logistik verden med en samlet indtægt på omkring DKK118bn og en kombineret arbejdsstyrke på over 60.000 medarbejdere . derfor «præsentere et solidt globalt netværk og et forbedret servicetilbud til DSV-Panalpina-kunder». A \ W

 

Ξ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Dvs.com / Panalpina.com / Porttechnology.com
AW-POST: 201905211933AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s