Czech Airlines futuro de incertidumbre

AW | 2021 02 26 10:50 | AIRLINES

Czech Airlines tras 98 años operativa despide a todo el personal

Czech Airlines_Isotype

Czech Airlines (CSA) ha anunciado para este fin de semana el despido de todos sus trabajadores. Czech Airlines planea despedir a los 430 empleados restantes de otros 600 cesanteados. La aerolínea nacional de la República Chequia, antes conformaba las operaciones bajo la República de Checoslovaquia, ha sido impactada fuertemente por los efectos de la pandemia. Tereza Loffelmanova, la Directora de Tripulaciones, ha comunicado a la prensa que “puedo confirmar que hemos recibido una notificación en las que nos informan del despido de todos los trabajadores”. Sin embargo, la compañía oficialmente no ha dado información adicional acerca de la situación económica de la compañía, mientras que la página web sigue funcionando con normalidad aceptando reservas. Actualmente, la aerolínea se encuentra protegida de la suspensión de pagos por orden judicial. Sin embargo, esa protección acaba el último día de Febrero 2021, por lo que se puede deducir que, incapaz de afrontar las deudas, sin la protección judicial, el destino es poco prometedor.

La compañía Czech Airlines fue creada en 1923, con 98 años de antigüedad es una de las más antiguas del mundo. Czech Airlines era parte de la Alianza Skyteam. La empresa había sido comprada por Smartwings, grupo que había anunciado una fuerte caída de ingresos en 2020. Roman Vik, Director de Smartwings, había declarado a la prensa que “cuando empezó 2020 parecía que nos enfrentábamos al mejor año de nuestra historia. En cambio, hemos sufrido la mayor crisis de la historia. Por este motivo hemos tenido que adoptar medidas durísimas para contrarrestar esta profunda crisis. Un factor clave de futuro será la vacunación de la gente. Nosotros queremos volver a ser una aerolínea competitiva. Creemos que podremos lograrlo”.

La aerolínea nacional checa dijo el Viernes 26/02 que había presentado una propuesta de reorganización ante un Tribunal de conformidad con la ley de insolvencia. «Hasta la crisis del coronavirus, CSA era una empresa rentable que se volvió insolvente debido a la pandemia Covid-19 y las restricciones relacionadas», dijo CSA en un comunicado. La aerolínea, una unidad del grupo Smartwings con sede en Praga, está bajo una moratoria que la protege de los acreedores, que expira a finales de Febrero 2021. La compañía se ha quejado porque no ha recibido ayuda del gobierno checo para afrontar los impactos de la supresión de los vuelos por la crisis sanitaria mundial. La aerolínea dijo que la reorganización planeada, que debería permitir a la compañía abordar sus problemas financieros mientras permanece en funcionamiento, es el último recurso a menos que el gobierno checo cambie su enfoque, expresan desde la aerolínea.

Czech Airlines future of uncertainty

Czech Airlines after 98 years of operation dismisses all staff

Czech Airlines (CSA) announced for this weekend the dismissal of all its workers. Czech Airlines plans to lay off the remaining 430 employees of another 600 laid off. The national airline of the Czech Republic, previously conforming operations under the Czechoslovak Republic, has been heavily impacted by the effects of the pandemic. Tereza Loffelmanova, the Director of Crews, has communicated to the press that «I can confirm that we have received a notification informing us of the dismissal of all workers». However, the company has not officially given additional information about the economic situation of the company, while the website continues to function normally accepting reservations. Currently, the airline is protected from suspension of payments by court order. However, that protection ends on the last day of February 2021, so it can be deduced that, unable to face debts, without judicial protection, fate is not very promising.

The Czech Airlines company was created in 1923, at 98 years old it is one of the oldest in the world. Czech Airlines was part of the Skyteam Alliance. The company had been bought by Smartwings, a group that had announced a sharp drop in revenue in 2020. Roman Vik, Director of Smartwings, had stated to the press that “when 2020 started it seemed that we were facing the best year in our history. Instead, we have suffered the greatest crisis in history. For this reason, we have had to adopt very tough measures to counteract this deep crisis. A key factor for the future will be the vaccination of people. We want to be a competitive airline again. We believe that we can achieve it”.

The Czech national airline said on Friday 02/26 that it had submitted a reorganization proposal to a court in accordance with the insolvency law. «Until the coronavirus crisis, CSA was a profitable company that became insolvent due to the Covid-19 pandemic and related restrictions», CSA said in a statement. The airline, a unit of the Prague-based Smartwings group, is under a moratorium that protects it from creditors, which expires at the end of February 2021. The company has complained that it has not received help from the Czech government to deal with the impacts of the suppression of flights due to the global health crisis. The airline said that the planned reorganization, which should allow the company to address its financial problems while remaining in operation, is the last resort unless the Czech government changes its approach, they say from the airline.

České Aerolinie čelí nejisté budoucnosti

České Aerolinie propouštějí veškerý personál

Czech Airlines_Isologotype

České Aerolinie (ČSA) na tento víkend oznámily propuštění všech svých zaměstnanců. České aerolinie plánují propustit zbývajících 430 zaměstnanců z dalších 600 propuštěných. Národní letecká společnost České republiky, dříve pod Československou republikou, byla dopady pandemie silně zasažena. Tereza Loffelmanová, ředitelka posádek, sdělila tisku, že „mohu potvrdit, že jsme obdrželi oznámení informující o propuštění všech pracovníků. ,,Společnost však oficiálně neposkytla další informace o ekonomické situaci společnosti, zatímco web nadále funguje a běžně přijímá rezervace». V současné době je letecká společnost chráněna před pozastavením plateb soudním příkazem. Tato ochrana však končí posledním únorovým dnem roku 2021, takže lze odvodit, že není-li schopen čelit dluhům bez soudní ochrany, není osud příliš slibný.

AW-CSA-Airlines_B737500

Společnost České aerolinie byla založena v roce 1923, ve svých 98 letech je jednou z nejstarších na světě. České aerolinie byly součástí Aliance Skyteam. Společnost koupila společnost Smartwings, skupina, která oznámila prudký pokles tržeb v roce 2020. Roman Vik, ředitel Smartwings, prohlásil tisku, že „když se rok 2020 začal, zdálo se, že čelíme nejlepšímu roku v naší historii. Místo toho jsme utrpěli největší krizi v historii. Z tohoto důvodu jsme museli přijmout velmi tvrdá opatření, abychom čelili této hluboké krizi. Klíčovým faktorem pro budoucnost bude očkování lidí. Chceme být znovu konkurenceschopnou leteckou společností. Věříme, že toho můžeme dosáhnout».

Česká národní letecká společnost v pátek 2. února 26 uvedla, že předložila soudu návrh na reorganizaci v souladu s insolvenčním zákonem. „Do krize koronavirů byla ČSA ziskovou společností, která se dostala do platební neschopnosti kvůli pandemii Covid-19 a souvisejícím omezením», uvedla ČSA ve svém prohlášení. Letecká společnost, jednotka pražské skupiny Smartwings, podléhá moratoriu, které ji chrání před věřiteli a které vyprší koncem února 2021. Společnost si stěžovala, že od vlády České republiky nedostala pomoc při řešení dopadů potlačení letů v důsledku globální zdravotní krize. Letecká společnost uvedla, že plánovaná reorganizace, která by měla společnosti umožnit řešení jejích finančních problémů při zachování provozu, je poslední možností, pokud česká vláda nezmění svůj přístup, tvrdí letecká společnost.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Cza.cz/Czechairlines.com / Cibulka Tomas / Romek Sikin / Airgways.com
AW-POST: 202102261050AR
A\W A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s