Albania estrena aeropuerto low cost

AW | 2021 04 18 15:00 | AIRPORTS

Albania inaugura su primer aeropuerto de bajo coste

Albania_map

La República de Albania ha inaugurado este Domingo 18/04 su primer Aeropuerto Internacional Kukës destinado a los vuelos de bajo coste con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de la región norteña de Kukës, la más pobre de este estado balcánico. El aeropuerto está situado en los alrededores de la ciudad albanesa de Kukës, en la frontera con Kosovo, siendo el segundo en importancia del país. El primer vuelo de la aerolínea nacional Air Albania trajo desde Londres a emigrantes originarios de Kukës. Tras manifestar su satisfacción por cumplir con la promesa, el Primer Ministro, Edi Rama, dijo que el aeropuerto será un nuevo motor poderoso de desarrollo económico y social de la Región de Kukës, y servirá también a Kosovo, Macedonia del Norte y Montenegro.

El nuevo aeródromo lleva el nombre Zayed-Alas del Norte, en honor al Jeque Zayed bin Sultán Al Nahyuan de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los primeros líderes mundiales que apoyó el ataque aéreo de la OTAN en 1999 para obligar a Serbia a suspender la limpieza étnica contra la población albanesa de Kosovo. Durante el conflicto armado en Kosovo, ex-provincia serbia que se independizó unilateralmente en 2008, los Emiratos Árabes Unidos construyeron un campamento y una pista en Kukës para el aterrizaje de los aviones humanitarios que transportaban ayuda para casi medio millón de refugiados albanokosovares, que fueron desplazados por la fuerza a Albania. Sobre los restos de esa pista empezó hace dos años la reconstrucción del aeropuerto por las empresas Global Technical Mechanics y Bami Shpk que se llevaron la concesión para un período de 35 años.

El vuelo inaugural de este 18/04 ha representado una apertura simbólica, pues el aeropuerto comenzará a operar a mitad de Junio 2021 después de que haya superado la fase de certificación internacional. El Aeropuerto Kukës tiene una pista de 2.200 metros de longitud y una terminal de 3.500 metros cuadrados, y realizará vuelos a ciudades europeas en el Reino Unido, Suiza, Alemania e Italia.

Albania launches low cost airport

Albania opens its first low-cost airport

The Republic of Albania has inaugurated this Sunday 04/18 its first Kukës International Airport for low-cost flights with the aim of promoting the economic development of the northern region of Kukës, the poorest in this Balkan state. The airport is located around the Albanian city of Kukës, on the border with Kosovo, being the second largest in the country. The first flight of the national airline Air Albania brought migrants from London from Kukës. After expressing his satisfaction with fulfilling the promise, Prime Minister Edi Rama said that the airport will be a powerful new engine of economic and social development in the Kukës Region, and will also serve Kosovo, North Macedonia and Montenegro.

The new airfield is named Zayed-North Wings, in honor of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyuan of the United Arab Emirates, one of the first world leaders who supported the NATO airstrike in 1999 to force Serbia to suspend the ethnic cleansing against the Albanian population of Kosovo. During the armed conflict in Kosovo, a former Serbian province that became unilaterally independent in 2008, the United Arab Emirates built a camp and a runway in Kukës for the landing of humanitarian planes carrying aid for almost half a million Kosovar Albanian refugees, who were forcibly displaced to Albania. On the remains of that runway, the reconstruction of the airport began two years ago by the companies Global Technical Mechanics and Bami Shpk, which took the concession for a period of 35 years.

The inaugural flight of this 04/18 has represented a symbolic opening, as the airport will begin operating in the middle of June 2021 after it has passed the international certification phase. Kukës Airport has a 2,200-meter-long runway and a 3,500-square-meter terminal, and will operate flights to European cities in the United Kingdom, Switzerland, Germany and Italy.

Shqipëria nis aeroportin me kosto të ulët

Shqipëria hap aeroportin e saj të parë me kosto të ulët

Republika e Shqipërisë ka përuruar këtë të Dielë 04/18 e saj të parë Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit për fluturime me kosto të ulët me qëllim promovimin e zhvillimit ekonomik të rajonit verior të Kukësit, më i varfëri në këtë shtet të Ballkanit. Aeroporti ndodhet rreth qytetit shqiptar të Kukësit, në kufi me Kosovën, duke qenë i dyti për nga madhësia në vend. Fluturimi i parë i linjës ajrore kombëtare Air Albania solli migrantë nga Londra nga Kukësi. Pasi shprehu kënaqësinë e tij për përmbushjen e premtimit, Kryeministri Edi Rama tha se aeroporti do të jetë një motor i ri i fuqishëm i zhvillimit ekonomik dhe shoqëror në Rajonin e Kukësit dhe do të shërbejë gjithashtu Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi.

Fusha e re ajrore quhet Zayed-Flatrat e Veriut, për nder të Shejh Zayed bin Sulltan Al Nahyuan të Emirateve të Bashkuara Arabe, një nga udhëheqësit e parë botërorë që mbështeti sulmin ajror të NATO-s në 1999 për të detyruar Serbinë të ndërpresë spastrimin etnik kundër shqiptarit popullsia e Kosovës. Gjatë konfliktit të armatosur në Kosovë, një ish provincë serbe që u bë e pavarur në mënyrë të njëanshme në vitin 2008, Emiratet e Bashkuara Arabe ndërtuan një kamp dhe një pistë në Kukës për uljen e avionëve humanitarë që mbanin ndihma për gati gjysmë milioni refugjatë shqiptarë të Kosovës, të cilët ishin me forcë të zhvendosur në Shqipëri. Në mbetjet e asaj piste, rindërtimi i aeroportit filloi dy vjet më parë nga kompanitë Global Technical Mechanics dhe Bami Shpk, të cilat morën koncesionin për një periudhë prej 35 vjetësh.

Fluturimi inaugurues i kësaj 04/18 ka përfaqësuar një hapje simbolike, pasi aeroporti do të fillojë të funksionojë në mes të qershorit 2021 pasi të ketë kaluar fazën ndërkombëtare të çertifikimit. Aeroporti i Kukësit ka një pistë të gjatë 2,200 metra dhe një terminal 3,500 metra katrorë dhe do të kryejë fluturime drejt qyteteve evropiane në Mbretërinë e Bashkuar, Zvicër, Gjermani dhe Itali.


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Gov.si / Airgways.com
AW-POST: 202104181500AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s