Vietjet acuerdo con Airbus Group

AW | 2021 11 06 12:27 | AIRLINES / INDUSTRY

Vietjet acuerda con Airbus plazos de entrega aeronaves
Vietjet y Airbus firman una alianza estratégica para 119 aviones

VietJet Air_Isologotype

Vietjet Airlines y Airbus Group han firmado un acuerdo de asociación estratégica sobre el cronograma de entrega de 119 aviones de la cartera de pedidos existente de la aerolínea y la cooperación para el desarrollo de la flota de fuselaje ancho de Vietjet, junto con otros términos de apoyo para la aerolínea después del período Covid-19. Ambas partes han acordado un mayor apoyo y capacitación para los técnicos e ingenieros de la aerolínea, al tiempo que aceleran el desarrollo de la Academia de Capacitación de Vietjet para simuladores, programas de gestión de seguridad y capacitación en gestión de vuelo. El acuerdo fue anunciado durante la visita oficial del Primer Ministro de Vietnam, Phạm Minh Chính, y la delegación de dignatarios de alto rango a Francia.

Vietjet recibirá y operará hasta tres aviones A330 arrendados en noviembre como parte del plan de desarrollo de la flota de fuselaje ancho de la aerolínea bajo su operación modelo LCC, dijo la aerolínea en un comunicado. «Nos complace llegar a este acuerdo con Vietjet. Es otro ejemplo de cómo hemos trabajado junto con nuestros clientes para encontrar soluciones para adaptarnos al impacto de la pandemia. Con su moderna y eficiente flota de Airbus, Vietjet estará bien equipado para beneficiarse del repunte de los viajes aéreos en Asia, donde vemos una fuerte demanda reprimida», dijo Christian Scherer, Director Comercial de Airbus y Director Internacional.

«Nuestra cooperación hoy reconoce nuevamente la relación sostenible y a largo plazo de ambas partes, que ahora se eleva a una asociación estratégica e integral. Creo que el complemento de los A330 seguramente mejorará la confiabilidad técnica, la eficiencia operativa y el rango de vuelo de nuestra flota para satisfacer mejor la demanda de viajes de nuestros viajeros en el futuro», dijo el Director Gerente de Vietjet, Đinh Việt Phương.

El acuerdo también cubre una variedad de otros aspectos, como el suministro de equipos y servicios de aeronaves, la capacitación integral en aviación, la consulta y el desarrollo de instalaciones de MRO para Vietjet y en la región, junto con otras iniciativas para la eficiencia del combustible y el desarrollo sostenible.

Vietjet agreement with Airbus Group

Vietjet agrees with Airbus delivery times
Vietjet and Airbus sign a strategic alliance for 119 aircraft

AW-Vietjet_0002

Vietjet Airlines and Airbus Group have signed a strategic partnership agreement on the delivery schedule for 119 aircraft from the airline’s existing order book and cooperation for the development of Vietjet’s wide-body fleet, along with other terms of support. for the airline after the Covid-19 period. Both parties have agreed to increased support and training for the airline’s technicians and engineers, while accelerating the development of the Vietjet Training Academy for simulators, safety management programs and flight management training. The agreement was announced during the official visit of the Prime Minister of Vietnam, Phạm Minh Chính, and the delegation of high-ranking dignitaries to France.

Vietjet will receive and operate up to three leased A330s in November as part of the airline’s wide-body fleet development plan under its LCC model operation, the airline said in a statement. «We are pleased to reach this agreement with Vietjet. It is another example of how we have worked together with our customers to find solutions to adapt to the impact of the pandemic. With its modern and efficient Airbus fleet, Vietjet will be well equipped to benefit from the surge in air travel in Asia, where we see strong pent-up demand», said Christian Scherer, Airbus Commercial Director and International Director.

«Our cooperation today again recognizes the long-term and sustainable relationship of both parties, which is now elevated to a comprehensive and strategic partnership. I believe that the complement of the A330s will surely improve the technical reliability, operational efficiency and flight range of our fleet to better meet the travel demand of our travelers in the future», said Vietjet Managing Director Đinh Việt Phương.

The agreement also covers a variety of other aspects, such as the provision of aircraft equipment and services, comprehensive aviation training, consultation and development of MRO facilities for Vietjet and in the region, along with other initiatives for the efficiency of the aircraft. fuel and sustainable development.

Thỏa thuận giữa Vietjet với Tập đoàn Airbus

Vietjet đồng ý với Airbus về thời gian giao hàng
Vietjet và Airbus ký liên minh chiến lược 119 tàu bay

VietJet Air_Isologotype

Hãng hàng không Vietjet và Tập đoàn Airbus đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về lịch trình giao hàng cho 119 tàu bay từ đơn đặt hàng hiện có của hãng và hợp tác phát triển đội bay thân rộng của Vietjet, cùng các điều khoản hỗ trợ khác dành cho hãng sau Covid- 19 kỳ. Hai bên nhất trí sẽ hỗ trợ và đào tạo thêm cho đội ngũ kỹ thuật viên của hãng hàng không, đồng thời đẩy mạnh phát triển Học viện đào tạo mô phỏng, chương trình quản lý an toàn và đào tạo quản lý bay của Vietjet. Thỏa thuận được công bố trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao nước Pháp.

Vietjet sẽ tiếp nhận và khai thác tối đa 3 máy bay A330 thuê trong tháng 11 như một phần trong kế hoạch phát triển đội bay thân rộng của hãng theo mô hình LCC, hãng hàng không cho biết trong một thông cáo. «Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận này với Vietjet. Đây là một ví dụ khác cho thấy chúng tôi đã cùng khách hàng tìm ra giải pháp thích ứng với tác động của đại dịch. Với đội bay Airbus hiện đại và hiệu quả, Vietjet sẽ được trang bị mại kiêm cho biết được hưởng lợi từ sự gia tăng du lịch hàng không ở Châu Á, nơi chúng tôi nhận thấy nhu cầu bị dồn nén mạnh mẽ», đầy đChristian Scherer, Giám đốc Thương Giám đốc Quốc tế của Airbus.

«Sự hợp tác của chúng ta hôm nay một lần nữa ghi nhận mối quan hệ lâu dài và bền vững của cả hai bên, hiện đã được nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện. Tôi tin rằng việc bổ sung máy bay A330 chắc chắn sẽ nâng cao độ tin cậy kỹ thuật, hiệu quả hoạt động và phạm vi bay của chúng tôi nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của du khách trong thời gian tới», Giám đốc Điều hành Vietjet Đinh Việt Phương cho biết.

Thỏa thuận cũng bao gồm nhiều khía cạnh khác như cung cấp thiết bị và dịch vụ máy bay, đào tạo hàng không toàn diện, tư vấn và phát triển các cơ sở MRO cho Vietjet và trong khu vực, cùng với các sáng kiến ​​khác về hiệu quả sử dụng nhiên liệu và phát triển bền vững.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Vietjetair.com / Airgways.com / Airgways.com
AW-POST: 202111061227AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s