Proyecto Aeropuerto Long Thành

Resultado de imagen para Long Thành International Airport

AW | 2019 03 11 15:59 | AIRPORTS

Establecimiento de la Junta de Evaluación del Proyecto del Aeropuerto Internacional de Long Thành en Vietnam

El Primer Ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha tomado la decisión recientemente de establecer un Consejo de Estado para revisar el informe de viabilidad de la primera fase del Proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Long Thành localizado en la Provincia de Dong Nai, en el sur del país. El Ministro de Planificación e Inversión presidirá el consejo, mientras que un viceministro de planificación e inversión será el Vicepresidente. Los miembros de la junta incluirán a los jefes de los ministerios y organismos pertinentes. Sus derechos y responsabilidades se establecen en el Decreto del Gobierno Nº 131/2015/ND-CP, de 25 Diciembre 2015, que guía los proyectos importantes y otras regulaciones en el país. Se ha invitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a colaborar con la Comisión Estatal de Gestión de la Capital del Estado para dirigir a los inversores hacia la finalización oportuna del informe de viabilidad y para organizar una revisión del capital. El consejo está autorizado a contratar consultores nacionales e internacionales para garantizar su independencia y objetividad.

El edificio más grande del país

El Aeropuerto Internacional Long Thành, se construirá en el Distrito Dong Nai del mismo nombre. Con un área de 5.000 ha, será la más grande de Vietnam. Se espera que su construcción de tres fases comience a fines de 2020, con una inversión total de US$ 15.8 mil millones.

La primera fase consiste en la construcción de una pista y una terminal aérea con una capacidad de hasta 25 millones de personas y al menos 1,2 millones de toneladas de carga por año. Se llevará a cabo entre 2018 y 2025. La segunda fase verá la creación, entre 2030 y 2035, una segunda pista y otro terminal con una capacidad anual de 50 millones de personas y 1,5 millones de dólares/toneladas de carga. La última fase, entre 2040 y 2050, se referirá a otras obras de este aeropuerto para aumentar su capacidad anual a 100 millones de personas y 5 millones de toneladas de carga.

El nuevo Aeropuerto Internacional Long Thành tendrá como objetivo reducir la sobrecarga del Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat en la ciudad de Ho Chi Minh, cumpliendo con las normas internacionales de aviación.AW-Icon-TXT-01

Long Thành Airport Project

Establishment of the Project Evaluation Board of the Long Thành International Airport in Vietnam

The Vietnamese Prime Minister, Nguyen Xuan Phuc, has recently taken the decision to establish a State Council to review the feasibility report of the first phase of the Long Thành International Airport Construction Project located in Dong Nai Province, in the south of the country. The Minister of Planning and Investment will preside over the council, while a vice minister of planning and investment will be the Vice President. The members of the board will include the heads of the relevant ministries and agencies. Their rights and responsibilities are established in Government Decree No. 131/2015/ND-CP, of December 25, 2015, which guides important projects and other regulations in the country. The Ministry of Transport and Communications has been invited to collaborate with the State Commission for the Management of the State Capital to direct investors towards the timely completion of the viability report and to organize a capital review. The council is authorized to hire national and international consultants to guarantee its independence and objectivity.

The largest building in the country

The Long Thành International Airport will be built in the Dong Nai District of the same name. With an area of ​​5,000 ha, it will be the largest in Vietnam. It is expected that its three-phase construction will begin at the end of 2020, with a total investment of US$ 15.8 billion.

The first phase consists of the construction of a runway and an air terminal with a capacity of up to 25 million people and at least 1.2 million tons of cargo per year. It will take place between 2018 and 2025. The second phase will see the creation, between 2030 and 2035, a second runway and another terminal with an annual capacity of 50 million people and 1.5 million dollars/tonnes of cargo. The last phase, between 2040 and 2050, will refer to other works of this airport to increase its annual capacity to 100 million people and 5 million tons of cargo.

The new Long Thành International Airport will aim to reduce the overload of the Tan Son Nhat International Airport in Ho Chi Minh City, in compliance with international aviation regulations. A \ W

Dự án sân bay Long Thành

Thành lập Ban đánh giá dự án sân bay quốc tế Long Thành tại Việt Nam

Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, gần đây đã đưa ra quyết định thành lập Hội đồng Nhà nước để xem xét báo cáo khả thi giai đoạn đầu của Dự án Xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành đặt tại tỉnh Đồng Nai, tại phía nam của đất nước. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì hội đồng, trong khi một thứ trưởng kế hoạch và đầu tư sẽ là Phó chủ tịch. Các thành viên của hội đồng sẽ bao gồm người đứng đầu của các bộ và cơ quan liên quan. Quyền và trách nhiệm của họ được thiết lập trong Nghị định số 131/2015 / ND-CP của Chính phủ, ngày 25 tháng 12 năm 2015, hướng dẫn các dự án quan trọng và các quy định khác trong nước. Bộ Giao thông vận tải đã được mời hợp tác với Ủy ban quản lý vốn nhà nước để chỉ đạo các nhà đầu tư hướng tới việc hoàn thành kịp thời báo cáo khả thi và tổ chức rà soát vốn. Hội đồng được ủy quyền thuê các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế để đảm bảo tính độc lập và khách quan của nó.

Tòa nhà lớn nhất cả nước

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được xây dựng tại quận Đồng Nai cùng tên. Với diện tích 5.000 ha, nó sẽ là lớn nhất tại Việt Nam. Dự kiến ​​việc xây dựng ba giai đoạn của nó sẽ bắt đầu vào cuối năm 2020, với tổng vốn đầu tư là 15,8 tỷ USD.

Giai đoạn đầu tiên bao gồm việc xây dựng đường băng và nhà ga hàng không với công suất lên tới 25 triệu người và ít nhất 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Nó sẽ diễn ra trong khoảng từ năm 2018 đến 2025. Giai đoạn thứ hai sẽ chứng kiến ​​sự sáng tạo, giữa năm 2030 và 2035, một đường băng thứ hai và một nhà ga khác có công suất hàng năm là 50 triệu người và 1,5 triệu đô la / tấn hàng hóa. Giai đoạn cuối, giữa năm 2040 và 2050, sẽ đề cập đến các công trình khác của sân bay này để tăng công suất hàng năm lên 100 triệu người và 5 triệu tấn hàng hóa.

Sân bay quốc tế Long Thành mới sẽ nhằm giảm quá tải sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, tuân thủ các quy định hàng không quốc tế. A \ W

 

 

Ξ A I R G W A Y S Ξ
SOURCE: Airgways.com
DBk: Lecourrier.vn / Mpi.gov.vn
AW-POST: 201903111559AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s