Gobierno rescate para Aer Lingus

AW | 2021 02 08 10:47 | AIRLINES / GOVERNMENT

Gobierno irlandés inyecta € 150 millones para capitalizar la aerolínea

Aer Lingus_Isologotype_001

Aer Lingus ha solicitado y obtenido € 150 millones de Euros del Gobierno de Irlanda, a través del Fondo de Inversión Estratégica de Irlanda (ISIF), de un préstamo a tres años que se utilizará para fortalecer la posición de liquidez de la aerolínea para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria mundial. La aerolínea pertenece al grupo IAG, a través de sus filiales, es el que menos ayudas oficiales ha pedido, aunque ha acudido a los mercados para captar liquidez para garantizar la supervivencia durante este período crítico. El préstamo es un asunto álgido, porque Ryanair es reacia ante las ayudas por parte del Estado entrando en conflicto con sus propios intereses de mercado, siendo en algunos casos la recurrencia a los estrados judiciales para reclamar supuestas indiferencias.

Aer Lingus se ha tenido que adaptar ante el avance de la low cost Ryanair. La compañía opera dos segmentos de mercado: el europeo, donde se ha tenido que reinventarse para detener la agresiva campaña de Raynair, y las rutas internacionales, fundamentalmente a Estados Unidos, donde siempre ha tenido grandes ventajas competitivas por la gran colonia irlandesa en la coste Este americana y el poseer un estratégico hub de operaciones más próximo a América en las rutas transatlánticas.

Actualmente, Aer Lingus ha creado una filial británica con la que pretende operar desde el Aeropuerto Manchester, vuelos trasoceánicos permitiendo desarrollar un hub muy importante y ventajoso que acerca a los británicos a la costa Este de Estados Unidos.

Government rescue for Aer Lingus

Irish government injects € 150 million to capitalize the airline

Aer Lingus has requested and obtained € 150 million Euros from the Government of Ireland, through the Irish Strategic Investment Fund (ISIF), for a three-year loan to be used to strengthen the airline’s liquidity position to address the impact of the global health crisis. The airline belongs to the IAG group, through its subsidiaries, it is the one that has requested the least official aid, although it has gone to the markets to capture liquidity to guarantee survival during this critical period. The loan is a critical issue, because Ryanair is reluctant to aid from the State, coming into conflict with its own market interests, in some cases resorting to the courts to claim alleged indifference.

Aer Lingus has had to adapt to the advance of the low cost Ryanair. The company operates two market segments: the European, where it has had to reinvent itself to stop Raynair’s aggressive campaign, and international routes, mainly to the United States, where it has always had great competitive advantages due to the great Irish colony in cost. This American and having a strategic hub of operations closer to America on the transatlantic routes.

Currently, Aer Lingus has created a British subsidiary with which it intends to operate trans-oceanic flights from Manchester Airport allowing the development of a very important and advantageous hub that brings the British closer to the East coast of the United States.

Tarrtháil Rialtais d’Aer Lingus

Insíonn an rialtas € 150 milliún chun an aerlíne a chaipitliú

Aer_Lingus_Isologotype

D’iarr agus fuair Aer Lingus € 150 milliún Euro ó Rialtas na hÉireann, trí Chiste Infheistíochta Straitéisí na hÉireann (ISIF), go n-úsáidfí iasacht trí bliana chun seasamh leachtachta na haerlíne a neartú chun aghaidh a thabhairt ar thionchar na géarchéime sláinte domhanda. Baineann an aerlíne leis an ngrúpa IAG, trína fochuideachtaí, is í an ceann a d’iarr an chabhair oifigiúil is lú, cé go ndeachaigh sí chuig na margaí chun leachtacht a ghabháil chun maireachtáil a ráthú le linn na tréimhse criticiúla seo. Is ceist chriticiúil í an iasacht, toisc go bhfuil drogall ar Ryanair cúnamh a fháil ón Stát, agus é ag teacht salach ar a leasanna mhargadh féin, i gcásanna áirithe dul i muinín na gcúirteanna chun neamhshuim líomhnaithe a éileamh.

Bhí ar Aer Lingus dul in oiriúint do dhul chun cinn Ryanair ar chostas íseal. Oibríonn an chuideachta dhá dheighleog mhargaidh: an Eoraip, áit a raibh uirthi í féin a athinsint chun feachtas ionsaitheach Raynair a stopadh, agus bealaí idirnáisiúnta, go dtí na Stáit Aontaithe den chuid is mó, áit a raibh buntáistí iomaíocha móra aici i gcónaí mar gheall ar an gcoilíneacht mhór Éireannach i gcostas. An Meiriceánach seo agus mol straitéiseach oibríochtaí aige níos gaire do Mheiriceá ar na bealaí trasatlantacha.

Faoi láthair, tá fochuideachta Briotanach cruthaithe ag Aer Lingus a bhfuil sé ar intinn aige eitiltí tras-aigéanacha a oibriú ó Aerfort Mhanchain ag ligean mol mol an-tábhachtach agus buntáisteach a fhorbairt a thabharfaidh na Breataine níos gaire do chósta Thoir na Stát Aontaithe.


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Aerlingus.com / Gov.ie / Isif.ie / Airgways.com
AW-POST: 202102081047AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s