SAA Airways restablece operaciones

AW | 2021 09 23 16:21 | AIRLINES / GOVERNMENT

South African Airways reanuda vuelos tras su quiebra

South-African_Isologotype

South African Airways (SAA) aerolínea nacional de de la República Sudafricana ha volado su primer avión desde marzo de 2020 después de salir de un procedimiento de bancarrota. La compañía ha sobrevivido durante décadas con rescates gubernamentales y estaba perdiendo rutas incluso antes de que golpeara la pandemia de Coronavirus.

Los pasajeros del vuelo de South African Airways de Johannesburgo a Ciudad del Cabo el Jueves 23/09 fueron recibidos a su salida por el personal de la aerolínea cantando y bailando, desplegando la euforia después de mucho tiempo sin operaciones.

Una vez que la segunda aerolínea más grande de África después de Ethiopian Airlines, SAA había sobrevivido durante décadas con rescates gubernamentales y estaba perdiendo rutas incluso antes de que golpeara la pandemia de COVID-19. Enun entorno dificil, la economía de Sudáfrica es US$ 37.000 millones de Dólares más grande de lo que se pensaba, mientras que la tasa de desempleo de Sudáfrica es la más alta del mundo.

El Gobierno acordó en Junio 2021 vender una participación del 51 por ciento a un grupo de inversores llamado Takatso Consortium, abriendo el camino a una posible inyección de US$ 200 millones de Dólares. Incluso después de un rescate estatal de más de US$ 500 millones y una reestructuración de su deuda, la aerolínea solo salió de la bancarrota después de recortar cientos de empleos.

Además de la ruta nacional que se reanudó el Jueves 23/09, South African Airways planea comenzar los servicios regionales la próxima semana a Accra, Kinshasa, Lusaka, Harare y Maputo. El Director de Finanzas, Fikile Mhlontlo, dijo esta semana que la flota de la aerolínea se ha reducido a seis aviones, de los 46 anteriores. La filial de bajo coste de SAA, Mango Airlines, permanece en proceso de quiebra.

Una investigación sobre corrupción en SAA ha demostrado que al menos US$ 30 millones de Dólares en los últimos años habían sido malversados, incluso a través de enlaces a contratos irregulares, observando que los problemas en torno a SAA es uno de los muchos ejemplos en torno a las empresas estatales en Sudáfrica, donde la corrupción generalizada ha sido problemática.

South African Airlines ha estado sangrando fondos públicos durante mucho tiempo y muchos en este país dirían que es una aerolínea que no es necesaria y muchos están interesados en ver si es capaz de despegar y ser sostenible hacia el futuro. De todos modos, SAA continuará volando representando a la aerolínea que representa a los sudafricanos en el mundo.

SAA Airways restores operations

South African Airways resumes flights after bankruptcy

South African Airways (SAA) the national airline of the Republic of South Africa has flown its first aircraft since March 2020 after emerging from bankruptcy proceedings. The company has survived for decades with government bailouts and was losing routes even before the Coronavirus pandemic hit.

Passengers on the South African Airways flight from Johannesburg to Cape Town on Thursday 09/23 were greeted on their departure by singing and dancing airline staff, displaying euphoria after a long time without operations.

Once Africa’s second-largest airline after Ethiopian Airlines, SAA had survived for decades with government bailouts and was losing routes even before the COVID-19 pandemic hit. In a tough environment, South Africa’s economy is US$ 37 billion larger than previously thought, while South Africa’s unemployment rate is the highest in the world.

The Government agreed in June 2021 to sell a 51 percent stake to a group of investors called the Takatso Consortium, paving the way for a possible injection of US$ 200 million. Even after a state bailout of more than US$ 500 million and a restructuring of its debt, the airline only emerged from bankruptcy after cutting hundreds of jobs.

In addition to the domestic route that was resumed on Thursday 09/23, South African Airways plans to start regional services next week to Accra, Kinshasa, Lusaka, Harare and Maputo. Chief Financial Officer Fikile Mhlontlo said this week that the airline’s fleet has been reduced to six aircraft, from the previous 46. SAA’s low-cost subsidiary Mango Airlines remains in bankruptcy.

An investigation into corruption in SAA has shown that at least US$ 30 million dollars in recent years had been embezzled, including through links to irregular contracts, noting that the problems around SAA is one of the many examples around to state-owned companies in South Africa, where widespread corruption has been problematic.

South African Airlines has been bleeding public funds for a long time and many in this country would say that it is an airline that is not necessary and many are interested in seeing if it is capable of taking off and being sustainable into the future. Regardless, SAA will continue to fly representing the airline that represents South Africans in the world.

SAL Airways herstel bedrywighede

Die Suid-Afrikaanse Lugdiens hervat vlugte ná bankrotskap

South-African_Isologotype

Die Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL), die nasionale lugredery van die Republiek van Suid -Afrika, het sy eerste vliegtuig sedert Maart 2020 gevlieg nadat hy uit bankrotskapsverrigtinge gekom het. Die onderneming het al dekades lank oorleef met hulp van die regering en het roetes verloor nog voordat die Coronavirus -pandemie getref het.

Passasiers op die vlug van die Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL) van Johannesburg na Kaapstad op Donderdag 09/23 is met hul vertrek begroet deur singende en dansende lugdienspersoneel, wat euforie toon na ‘n lang tyd sonder operasies.

SAL, wat eens die tweede grootste lugredery van Afrika was ná Ethiopian Airlines, het dekades lank oorleef met hulp van die regering en het roetes verloor nog voordat die COVID-19-pandemie getref het. In ‘n moeilike omgewing is die Suid-Afrikaanse ekonomie US$ 37 miljard groter as wat voorheen gedink is, terwyl die werkloosheidsyfer in Suid-Afrika die hoogste ter wêreld is.

Die regering het in Junie 2021 ingestem om ‘n belang van 51 persent te verkoop aan ‘n groep beleggers genaamd die Takatso-konsortium, wat die weg baan vir ‘n moontlike inspuiting van 200 miljoen dollar. Selfs na ‘n staatshulp van meer as US$ 500 miljoen en ‘n herstrukturering van sy skuld, het die lugdiens eers uit bankrotskap gekom nadat hy honderde werkgeleenthede gesny het.

Benewens die binnelandse roete wat Donderdag 09/23 hervat is, beplan die South African Airways om volgende week met streekdienste na Accra, Kinshasa, Lusaka, Harare en Maputo te begin. Fikile Mhlontlo, finansiële hoof, het vandeesweek gesê dat die vloot van die lugredery tot ses vliegtuie verminder is, van die vorige 46. Die SAL se laekoste-filiaal Mango Airlines bly bankrot.

‘N Ondersoek na korrupsie in die SAL het getoon dat ten minste US$ 30 miljoen dollar die afgelope jaar verduister is, onder meer deur middel van skakels na onreëlmatige kontrakte, en opgemerk het dat die probleme rondom die SAL een van die vele voorbeelde is van staatsondernemings in Suid-Afrika Afrika, waar wydverspreide korrupsie problematies was.

South African Airlines laat ‘n lang tyd openbare fondse bloei, en baie in hierdie land sou sê dat dit ‘n lugdiens is wat nie nodig is nie, en dat baie belangstel om te sien of dit in staat is om op te styg en volhoubaar te wees in die toekoms. Ongeag, sal die SAL aanhou om die lugdiens te verteenwoordig wat Suid -Afrikaners in die wêreld verteenwoordig.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Gov.za / Flysaa.com / Airgways.com
AW-POST: 202109231621AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s