EU ayudas aerolíneas eslovenas

AW | 2022 03 07 21:31 | GOVERNMENT / AIRLINES

Bruselas aprueba ayudas estatales para aerolíneas eslovenas

La Comisión Europea (CE) ha encontrado que un plan de incentivos esloveno de € 7 millones de Euros para las aerolíneas afectadas por la pandemia de Coronavirus está en línea con el marco temporal de ayuda estatal. El régimen es una reintroducción de una medida de ayuda aprobada inicialmente por la Comisión, que expiró el 31 de Diciembre de 2021. Según el régimen, el apoyo adoptará la forma de subvenciones directas. La medida estará abierta a todas las aerolíneas interesadas que operen rutas hacia y desde Eslovenia. El nivel de apoyo por beneficiario dependerá del número de pasajeros transportados y del número de vuelos realizados. Se espera que la medida beneficie a aproximadamente 20 aerolíneas.

El objetivo de la medida es restablecer la conectividad aérea hacia y desde Eslovenia, con miras a seguir apoyando la recuperación del turismo y, en general, de la economía de Eslovenia, que se ha visto afectada negativamente por el brote de coronavirus. La Comisión constató que el régimen esloveno se ajusta a las condiciones establecidas en el marco temporal. En particular, la ayuda no superará los € 2,3 millones de Euros por beneficiario; y se otorgará a más tardar el 30 de junio de 2022. Por lo tanto, la Comisión concluyó que la medida es necesaria, adecuada y proporcionada para remediar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro.

EU helps Slovenian airlines

Brussels approves state aid for Slovenian airlines

The European Commission (EC) has found that a €7 million Euro Slovenian incentive scheme for airlines affected by the Coronavirus pandemic is in line with the state aid temporary framework. The scheme is a reintroduction of a support measure initially approved by the Commission, which expired on December 31, 2021. Under the scheme, the support will take the form of direct grants. The measure will be open to all interested airlines operating routes to and from Slovenia. The level of support per beneficiary will depend on the number of passengers carried and the number of flights flown. The move is expected to benefit approximately 20 airlines.

The purpose of the measure is to restore air connectivity to and from Slovenia, with a view to further supporting the recovery of tourism and, in general, of the Slovenian economy, which has been negatively affected by the coronavirus outbreak. The Commission found that the Slovenian scheme complies with the conditions laid down in the temporary framework. In particular, the aid will not exceed € 2.3 million Euros per beneficiary; and will be granted no later than June 30, 2022. Therefore, the Commission concluded that the measure is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State.

EU pomaga slovenskim letalskim prevoznikom

Bruselj odobril državno pomoč slovenskim letalskim prevoznikom

Evropska Komisija (EK) je ugotovila, da je € 7 milijonov Evrov vredna slovenska spodbujevalna shema za letalske družbe, ki jih je prizadela pandemija koronavirusa, v skladu z začasnim okvirom državne pomoči. Shema je ponovna uvedba podpornega ukrepa, ki ga je prvotno odobrila Komisija, ki se je iztekel 31. Decembra 2021. V okviru sheme bo podpora v obliki neposrednih donacij. Ukrep bo odprt za vse zainteresirane letalske družbe, ki opravljajo linije v in iz Slovenije. Višina podpore na upravičenca bo odvisna od števila prepeljanih potnikov in števila opravljenih letov. Pričakuje se, da bo ta korak koristil približno 20 letalskim družbam.

Namen ukrepa je obnoviti zračno povezljivost v in iz Slovenije z namenom nadaljnje podpore okrevanju turizma in nasploh slovenskega gospodarstva, ki ga je izbruh koronavirusa negativno prizadel. Komisija je ugotovila, da slovenska shema izpolnjuje pogoje, določene v začasnem okviru. Zlasti pomoč ne bo presegla 2,3 milijona EUR na upravičenca; in bo odobren najkasneje do 30 Junija 2022. Zato je Komisija sklenila, da je ukrep potreben, ustrezen in sorazmeren za odpravo resne motnje v gospodarstvu države članice.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Ec.europa.eu / Airgways.com
AW-POST: 202203072131AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

Deja un comentario