Romcargo volará a Estados Unidos

AW | 2022 03 23 15:11 | AIRLINES ROUTES / AVIATION ORGANISMS

Romcargo de Rumania solicitó permiso volar EEUU
Empleará aviones Boeing 747 Jumbo Jet

AW-Romcargo__Isologotype

Romcargo Airlines ha sido autorizada a operar vuelos dentro y fuera de los Estados Unidos por el Departamento de Transporte (DOT). Como parte de la expansión de los servicios aéreos, la aerolínea rumana solicitó permiso para volar a los Estados Unidos más de treinta días atrás.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó la solicitud, emitiendo un permiso y una exención el 16 de Marzo de 2022. El DOT expresó: «Es de interés público emitir al solicitante un permiso de compañía aérea extranjera. […] También encontramos que el solicitante está calificado financiera y operativamente para realizar los servicios autorizados, y que es de propiedad sustancial y está efectivamente controlado de manera consistente con las disposiciones del Acuerdo entre los Estados Unidos y la UE».

Romcargo Airlines tiene su sede en Otopeni, en el Aeropuerto Internacional Henri Coandă de Bucarest/OTP. Sin embargo, el permiso emitido le permitirá no solo volar a los Estados Unidos desde el aeropuerto más concurrido de Rumania, sino desde cualquier estado de la UE o país miembro del Área Europea de Aviación Común.

Romcargo estaba atravesando una situación preocupante en 2021 con una nota menos optimista ante la crisis de la pandemia. En Diciembre 2021 la Autoritatea Aeronautică Civilă Română había dejado en tierra a Romcargo con la suspensión del Certificado de Operador Aéreo (AOC) el 14 de Diciembre de 2021. El organismo regulador rumano citó el Reglamento de la Unión Europea 965/2012 en su suspensión. Air Cargo News señaló en ese momento que se dijo que la suspensión se refería a la falta de documentos administrativos, aunque esto solo se señaló extraoficialmente. En cualquier caso, Romcargo Airlines pudo solucionar los inconvenientes, superando las auditorías y restableciendo su AOC de operador aéreo. Actualmente, la flota de Romcargo Airlines es de un Boeing 747-400BCF (1) con una antigüedad de 32,18 años, que ha estado utilizando ampliamente en las últimas semanas. El 747 que utiliza está registrado como YR-FSA.

Romcargo will fly to the United States

Romcargo from Romania requested permission to fly to the US
It will use Boeing 747 Jumbo Jet aircraft

Romcargo Airlines has been authorized to operate flights within and outside the United States by the Department of Transportation (DOT). As part of the expansion of air services, the Romanian airline requested permission to fly to the United States more than thirty days ago.

The U.S. Department of Transportation approved the application, issuing a permit and waiver on March 16, 2022. The DOT stated, «It is in the public interest to issue the applicant a foreign airline permit. […] We also found that the applicant is financially and operationally qualified to perform the authorized services, and that it is substantially owned and effectively controlled in a manner consistent with the provisions of the Agreement between the United States and the EU».

Romcargo Airlines is based in Otopeni, at Bucharest Henri Coandă International Airport/OTP. However, the issued permit will allow you not only to fly to the United States from the busiest airport in Romania, but from any EU state or member country of the European Common Aviation Area.

Romcargo was going through a worrying situation in 2021 on a less optimistic note in the face of the pandemic crisis. In December 2021 the Autoritatea Aeronautică Civilă Română had grounded Romcargo with the suspension of the Air Operator Certificate (AOC) on December 14, 2021. The Romanian regulatory body cited the European Union Regulation 965/2012 in its suspension. Air Cargo News noted at the time that the suspension was said to relate to a lack of administrative documents, although this was only noted off the record. In any case, Romcargo Airlines was able to solve the problems, passing the audits and reinstating its air operator AOC. Currently, the Romcargo Airlines fleet consists of a Boeing 747-400BCF (1) with an age of 32.18 years, which it has been using extensively in recent weeks. The 747 he uses is registered as YR-FSA.

Romcargo va zbura în Statele Unite

Romcargo din România a cerut permisiunea de a zbura în SUA
Acesta va folosi aeronave Boeing 747 Jumbo Jet

Romcargo Airlines a fost autorizată să opereze zboruri în interiorul și în afara Statelor Unite de către Departamentul Transporturilor (DOT). În cadrul extinderii serviciilor aeriene, compania aeriană română a cerut permisiunea de a zbura în Statele Unite în urmă cu mai bine de treizeci de zile.

Departamentul de Transport al SUA a aprobat cererea, eliberând un permis și o derogare pe 16 martie 2022. DOT a declarat: „Este în interes public să eliberăm solicitantului un permis de transport aerian străin. […] Am constatat, de asemenea, că solicitantul este calificat din punct de vedere financiar și operațional pentru a presta serviciile autorizate și că este în mod substanțial deținut și controlat efectiv într-un mod compatibil cu prevederile Acordului dintre Statele Unite și UE”.

Romcargo Airlines are sediul la Otopeni, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă/OTP din București. Cu toate acestea, permisul eliberat vă va permite nu doar să zburați către Statele Unite de pe cel mai aglomerat aeroport din România, ci și din orice stat UE sau țară membră a Spațiului Aviatic Comun European.

Romcargo trecea printr-o situație îngrijorătoare în 2021 într-o notă mai puțin optimistă în fața crizei pandemice. În decembrie 2021, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a pus la pământ Romcargo cu suspendarea Certificatului de operator aerian (AOC) pe 14 decembrie 2021. Organismul de reglementare român a citat în suspendarea acestuia Regulamentul Uniunii Europene 965/2012. Air Cargo News a remarcat la acea vreme că suspendarea se spune că se referă la o lipsă de documente administrative, deși acest lucru a fost doar notat în mod ilegal. În orice caz, Romcargo Airlines a reușit să rezolve problemele, trecând auditurile și reinstituindu-și operatorul aerian AOC. În prezent, flota Romcargo Airlines este formată dintr-un Boeing 747-400BCF (1) cu o vechime de 32,18 ani, pe care îl folosește pe scară largă în ultimele săptămâni. 747 pe care îl folosește este înregistrat ca YR-FSA.

PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Romcargo.com / Kevin Cleynhens / Airgways.com
AW-POST: 202203231511AR
OWNERSHIP: Airgways Inc.
A\W A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s