Vietnam aprueba Boeing 737 MAX

AW | 2021 04 07 14:57 | GOVERNMENT / AVIATION ORGANISMS

Vietnam aprobaciones parciales línea Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX_Isologotype

El Ministerio de Transporte de la República de Vietnam ha aprobado los vuelos en el país de la línea Boeing 737 MAX. Según los informes del Ministerio, ha anunciado su decisión de levantar parcialmente la prohibición de vuelo existente en los aviones Boeing 737 MAX. La aprobación para permitir que el avión viaje a través del espacio aéreo vietnamita sigue a una propuesta hecha por la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV) el mes de Marzo 2021. La CAAV hizo su propuesta después de supervisar de cerca los esfuerzos de Boeing para mejorar la aeronave y la evaluación por parte de las principales autoridades de aviación, incluida la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA).

La prohibición de las operaciones de vuelo del Boeing 737 MAX en el espacio aéreo del país se impuso hace dos años. La autoridad suspendió la expedición de nuevas licencias para el avión e invalidó las existentes en Marzo 2019, tras dos accidentes mortales que mataron a 346 personas en Etiopía e Indonesia. Se ha aconsejado a CAAV que continúe monitoreando la situación y actualizándose. El Ministerio de Transporte levantará por completo la prohibición de los aviones sólo después de que los países mencionados retiren sus órdenes de suspensión y satisfagan las regulaciones vietnamitas.

Mientras tanto, China, Australia, Rusia y otros países del sudeste asiático aún no han abierto su espacio aéreo para este modelo de avión. Otros reguladores de Japón, Europa, Reino Unido, Canadá, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y Australia permitieron el funcionamiento de las siguientes modificaciones técnicas del avión y la capacitación adicional de los pilotos.

Vietnam approves Boeing 737 MAX

Vietnam partial approvals Boeing 737 MAX line

The Ministry of Transport of the Republic of Vietnam has approved the flights in the country of the Boeing 737 MAX line. According to reports from the Ministry, it has announced its decision to partially lift the existing flight ban on Boeing 737 MAX aircraft. The approval to allow the aircraft to travel through Vietnamese airspace follows a proposal made by the Civil Aviation Authority of Vietnam (CAAV) in March 2021. The CAAV made its proposal after closely monitoring Boeing’s efforts. to improve the aircraft and assessment by leading aviation authorities, including the United States Federal Aviation Administration (FAA) and the European Union Aviation Safety Agency (EASA).

The ban on the flight operations of the Boeing 737 MAX in the country’s airspace was imposed two years ago. The authority suspended the issuance of new licenses for the plane and invalidated existing ones in March 2019, following two fatal accidents that killed 346 people in Ethiopia and Indonesia. CAAV has been advised to continue to monitor the situation and update itself. The Transport Ministry will fully lift the ban on airplanes only after the aforementioned countries withdraw their suspension orders and meet Vietnamese regulations.

Meanwhile, China, Australia, Russia, and other Southeast Asian countries have yet to open their airspace for this model aircraft. Other regulators in Japan, Europe, the United Kingdom, Canada, Brazil, the United Arab Emirates, and Australia allowed the following technical modifications to the aircraft and additional pilot training to operate.

Việt Nam phê duyệt Boeing 737 MAX

Việt Nam phê duyệt một phần dòng Boeing 737 MAX

Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Cộng hòa đã phê duyệt các chuyến bay trong nước của dòng Boeing 737 MAX. Theo báo cáo từ Bộ, họ đã công bố quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm bay hiện hành đối với máy bay Boeing 737 MAX. Việc chấp thuận cho phép máy bay đi qua vùng trời Việt Nam theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vào tháng 3 năm 2021. Cục HKVN đưa ra đề xuất sau khi giám sát chặt chẽ nỗ lực của Boeing trong việc cải tiến máy bay và đánh giá của các nhà chức trách hàng không hàng đầu, bao gồm Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) và Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EASA).

Lệnh cấm đối với hoạt động bay của Boeing 737 MAX trong không phận nước này đã được áp dụng cách đây hai năm. Cơ quan chức năng đã đình chỉ việc cấp giấy phép mới cho máy bay và hủy bỏ hiệu lực các giấy phép hiện có vào tháng 3 năm 2019, sau hai vụ tai nạn chết người khiến 346 người thiệt mạng ở Ethiopia và Indonesia. Cục HKVN được khuyến cáo tiếp tục theo dõi tình hình và tự cập nhật. Bộ Giao thông Vận tải sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm tàu ​​bay chỉ sau khi các quốc gia nói trên rút lệnh tạm dừng hoạt động và tuân thủ các quy định của Việt Nam.

Trong khi đó, Trung Quốc, Australia, Nga và các quốc gia Đông Nam Á khác vẫn chưa mở cửa vùng trời cho mẫu máy bay này. Các cơ quan quản lý khác ở Nhật Bản, Châu Âu, Vương quốc Anh, Canada, Brazil, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Úc đã cho phép các sửa đổi kỹ thuật sau đây đối với máy bay và đào tạo thêm phi công để vận hành.


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Mt.gov.vn / Airgways.com
AW-POST: 202104071457AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s