Vitravel Airlines start-up 25/01

AW | 2021 01 21 11:22 | AIRLINES

Vietravel Airlines comenzará a volar el próximo Lunes 25/01

Vietravel_Airlines_Isologotype

Vietravel Airlines está programado para hacer su primer vuelo el 25 de Enero de 2021, iniciando la venta de tickets aéreos este Martes 19/01, dijo su CEO, Vu Duc Bien. La aerolínea más nueva de la República de Vietnam operará uno o dos vuelos al día cada uno desde Ho Chi Minh y Hanoi a los principales destinos turísticos como Nha Trang, Phu Quoc, Da Nang y Hue. La nueva start-up inicia con una flota de aeronaves Airbus A321CEO (2), con una futura incorporación de un tercer avión arribando el 21 de Enero de 2021 para satisfacer la creciente demanda de viajes durante el Tet de Año Nuevo Lunar a mediados de Febrero 2021.

Vietravel Airlines ha contratado a unos 200 pilotos y azafatas y está buscando ampliar su flota a 30 unidades para prepararse para las operaciones internacionales, volando al sudeste asiático, especialmente a destinos como Tailandia, Oriente Medio y el noreste de Asia, mercados a los que la compañía de viajes Vietravel posee. la nueva línea aérea se introduce en un mercado de aviación altamente competitivo. Vietravel representa la sexta aerolínea nacional después de Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific, Vietnam Air Services Company y Bamboo Airways.

Vitravel Airlines start-up 01/25

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es vtr_vietravel_airlines.jpg

Vietravel Airlines will start flying next Monday 01/25

Vietravel Airlines is scheduled to make its first flight on January 25, 2021, starting the sale of air tickets this Tuesday 01/19, said its CEO, Vu Duc Bien. The newest airline in the Republic of Vietnam will operate one or two flights a day each from Ho Chi Minh and Hanoi to major tourist destinations such as Nha Trang, Phu Quoc, Da Nang and Hue. The new start-up begins with a fleet of Airbus A321CEO (2) aircraft, with a future addition of a third aircraft arriving on January 21, 2021 to meet the growing demand for travel during Lunar New Year Tet in mid-February. 2021.

Vietravel Airlines has hired some 200 pilots and hostesses and is looking to expand its fleet to 30 units to prepare for international operations, flying to Southeast Asia, especially destinations such as Thailand, the Middle East and Northeast Asia, markets where the Vietravel travel company owns. the new airline enters a highly competitive aviation market. Vietravel represents the sixth national airline after Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific, Vietnam Air Services Company and Bamboo Airways.

Vitravel Airlines khai trương ngày 25/01

Hãng hàng không Vietravel sẽ bắt đầu bay vào thứ Hai tuần sau 25/01

Hãng hàng không Vietravel dự kiến ​​thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 25/1/2021, bắt đầu bán vé máy bay từ thứ Ba tuần này, ngày 19/1, ông Vũ Đức Biên, Giám đốc điều hành hãng cho biết. Hãng hàng không mới nhất của Việt Nam sẽ khai thác một hoặc hai chuyến bay mỗi ngày từ Hồ Chí Minh và Hà Nội đến các điểm du lịch lớn như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng và Huế. Việc khởi động mới bắt đầu với đội máy bay Airbus A321CEO (2), trong tương lai sẽ bổ sung thêm máy bay thứ ba sẽ đến vào ngày 21 tháng 1 năm 2021 để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trong dịp Tết Nguyên đán vào giữa tháng Hai. Năm 2021.

Vietravel Airlines đã thuê khoảng 200 phi công và nữ tiếp viên và đang tìm cách mở rộng đội bay lên 30 chiếc để chuẩn bị cho các hoạt động quốc tế, bay đến Đông Nam Á, đặc biệt là các điểm đến như Thái Lan, Trung Đông và Đông Bắc Á, những thị trường có Công ty du lịch Vietravel sở hữu. hãng hàng không mới tham gia vào một thị trường hàng không cạnh tranh cao. Vietravel là hãng hàng không quốc gia thứ sáu sau Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific, Vietnam Air Services Company và Bamboo Airways.


PUBLISHER: Airgways.com
DBk: Vietravel.com.vn / Airgways.com
AW-POST: 202101211122AR

A\W   A I R G W A Y S ®

Deja un comentario